Milí pria­te­lia,

dáva­me do pozor­nos­ti site spe­ci­fic pre­mi­é­ru doku­men­tár­ne­ho  fil­mu Môj nezná­my vojak

kto­rá sa usku­toč­ní  v Galé­rii UMELKA v uto­rok 14. augus­ta 2018 o 20:00.

V prí­pa­de záuj­mu potvrď­te pro­sím svo­ju účasť na adre­su uve­de­nú na pozván­ke.

Tu je link na face­bo­ok event: https://www.facebook.com/events/544454919297903/

Moj nezna­my vojak TS 13.8.