Shif­ting sys­tems v Umel­ke

Pozý­va­me vás na slo­ven­sko-nemec­kú pre­mi­é­ru pro­jek­tu Shif­ting sys­tems, kto­rá sa bude konať 2.9.2021 v Galé­rii Umel­ka.

SHIFTING SYSTEMS / 2.9.2021 19.00 / Galé­ria Umel­ka, Bra­ti­sla­va

Kopro­duk­cia Micha­el­Doug­las Kol­lek­tiv / Nemec­ko & Nový Pries­tor o.z. / En Voren­toe (Slo­ven­sko)

TEASER

SHIFTING SYSTEMS vyví­ja nástroj cho­re­o­gra­fic­kej eko­ló­gie: ‘eko­sys­tém’ pries­to­ru, zvu­ku, tela a pub­li­ka. Per­for­ma­tív­na inšta­lá­cia vytvá­ra trans­pa­rent­nú a ucho­pi­teľ­nú vzťa­ho­vosť s objekt­mi, zvuk­mi, taneč­ný­mi tela­mi a pub­li­kom, kto­ré môže pozo­ro­vať ale­bo sa aktív­ne zapo­jiť.

AKÝ JE NÁŠ VZŤAH K PROSTREDIU, NIELEN ŽIVOTNÉMU?

V AKÝCH SYSTÉMOCH A REALITÁCH SA OCITÁME?

KTO VYTVÁRA A TVARUJE TIETO SYSTÉMY?

AKÝM SPÔSOBOM VYTVÁRAME TIETO SYSTÉMY A REALITY MY?

Pozý­va­me vás zažiť, pozo­ro­vať a konať — poď­me uro­biť posun v sys­té­me!

Pred­sta­ve­nie je v anglic­kom jazy­ku so slo­ven­ský­mi titul­ka­mi.

LÍSTKY