Váže­né kole­gy­ne a kole­go­via,

aktu­ál­na infor­má­cia k medzi­ná­rod­nej spo­lu­prá­ci s cie­ľom pod­po­riť pri­ja­tie adek­vát­nych opat­re­ní pre kul­tú­ru:

Otvo­re­ný list Európ­skej komi­sii a člen­ským štá­tom žia­da­jú­ci pod­po­ru pre kul­túr­ny a kre­a­tív­ny sek­tor a obzvlášť ume­lec­kých tvor­cov, ohro­ze­ných krí­zou spô­so­be­nou ocho­re­ním COVID-19/ OPEN LETTER to the EU Com­mis­si­on and the Mem­ber Sta­tes, deman­ding sup­port for the Cul­tu­ral and Cre­a­ti­ve Sec­tors, par­ti­cu­lar­ly cul­tu­ral cre­a­tors, affec­ted by the COVID-19 cri­sis

S par­tner­mi v ECCD sme sa podie­ľa­li na príp­ra­ve uve­de­né­ho otvo­re­né­ho lis­tu, kto­rý som dnes dopo­lud­nia pod­pí­sal v mene Slo­ven­skej výtvar­nej únie i v mene Slo­ven­skej koalí­cie pre kul­túr­nu diver­zi­tu.

Open Let­ter to COM and MS on CCS and Cre­a­tors in COVID-19 Cri­sis (EN)

List do toho­to oka­mi­hu pod­pí­sa­lo aj 89 čle­nov Európ­ske­ho par­la­men­tu, vrá­ta­ne 2 za Slo­ven­sko (WIEZIK Michal a HOJSÍK Mar­tin) a zbie­ra­nie pod­pi­sov naďa­lej pokra­ču­je.

Petí­cia je už dostup­ná onli­ne – link: http://www.saveEUculture.eu

Ak máte záu­jem pod­po­riť petí­ciu, môže­te ju na tom­to lin­ku pod­pí­sať, a samoz­rej­me môže­te pod­ľa vlast­né­ho uvá­že­nia šíriť petí­ciu ďalej. Neza­bud­ni­me, že kro­ky EU na pod­po­ru kul­tú­ry môžu výraz­ne ovplyv­niť situ­áciu aj na Slo­ven­sku.

Sym­bo­lom akcie je hash­tag #save­E­Ucul­tu­re

Pavol Kráľ, pred­se­da SVÚ