Milé kole­gy­ne a kole­go­via, dovoľ­te, aby sme Vám v mene celé­ho tímu Slo­ven­skej výtvar­nej únie zaže­la­li prí­jem­né a pokoj­né pre­ži­tie Veľ­ko­noč­ných sviat­kov a – naj­mä vzhľa­dom na aktu­ál­nu mimo­riad­nu situ­áciu — aj veľa zdra­via.
.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….……
Milé kole­gy­ne a kole­go­via, čle­no­via SVÚ, ale i umel­ci mimo našej člen­skej základ­ne, pred­sta­vi­te­lia spo­lu­pra­cu­jú­cich orga­ni­zá­cií a ini­cia­tív, priaz­niv­ci ume­nia či šir­šia odbor­ná verej­nosť, ponú­ka­me Vám pries­tor na reak­cie a kon­štruk­tív­ne prís­pev­ky k aktu­ál­nym témam, kto­rý­mi sa na pôde SVÚ zaobe­rá­me.
Akti­vi­ty Slo­ven­skej výtvar­nej únie sú veľ­mi širo­ké, na dru­hej stra­ne však rea­li­zač­ný tím tvo­rí len nie­koľ­ko nad­šen­cov, pra­cu­jú­cich väč­ši­nou na hra­ni­ci svo­jich mož­nos­tí. I napriek tomu sa bude­me sna­žiť Vaše kon­štruk­tív­ne návrhy či myš­lien­ky postup­ne zve­rej­ňo­vať a rea­go­vať — v rám­ci našich
kapa­cit­ných mož­nos­tí – aj na Vaše otáz­ky či pri­po­mien­ky. Chce­me tak pris­pieť k roz­ví­ja­niu dia­ló­gu tak v rám­ci výtvar­né­ho ume­nia, ako i kul­tú­ry a ume­nia ako cel­ku.

Výber z Vašich reak­cií, kto­ré sme dosta­li v prie­be­hu posled­ných dní

Za všet­ky pozi­tív­ne reak­cie a pre­ja­vy pod­po­ry celé­mu tímu SVÚ ďaku­je­me.

31.3.2020: Ahoj Paľo, ďaku­jem, že sa sko­or­di­nu­ješ s auto­r­mi Návrhu na krí­zo­vé opat­re­nia. Som pre­sved­če­ný, že Ty vidíš do prob­lé­mov výtvar­ní­kov naj­hl­b­šie a ponú­kaš kom­plex­né rie­še­nia. Nech sa darí, Marek O.

1.4.2020: Palo, počú­va­la som, bolo to výbor­né! Držím pal­ce. Anna H, Zdru­že­nie kera­mi­kov

3.4.2020: Veľ­mi dob­rá prá­ca !!! Ďaku­jem vám všet­kým Gaby L., Zdru­že­nie kera­mi­kov

3.4. – 8.4.2020: Ďaku­je­me, že tak neúnav­ne pre nás pra­cu­je­te, pra­je­me veľa zdra­via!!! Pozdrav za foto­gra­fov… Veľ­mi si váži­me, že sa PK tak neod­klad­ne a odbor­ne zúčast­nil na rie­še­ní situ­ácie. Judi­ta C., pred­se­da Zdru­že­nia slo­ven­ských pro­fe­si­onál­nych foto­gra­fov.

8.4.2020, 15:29: Ďaku­je­me vede­niu, že fle­xi­bil­ne rie­ši situ­áciu a dopa­dy krí­zy. Pri potreb­nom zúže­nom počte exper­tov v krí­zo­vej pra­cov­nej sku­pi­ne na MK, s cie­ľom zmier­niť násled­ky mimo­riad­nej situ­ácie pre kul­tú­ru, by vzhľa­dom na svo­ju dote­raj­šiu čin­nosť mal SVÚ a celú výtvar­nú obec zastu­po­vať jej pred­se­da, Pavol Kráľ. Bar­ba­ra G.; Zdru­že­nie prvé­ho mája

8.4.2020, 16:24: Veľ­mi si cení­me odda­nosť P. Krá­ľa pre rie­še­nie prob­lé­mov kul­tú­ry v tých­to kom­pli­ko­va­ných časoch. Viole­ta B.K., Spo­loč­nosť voľ­ných výtvar­ných umel­cov

Okrem mno­hých povzbu­dzu­jú­cich a ďakov­ných mai­lov a tele­fo­ná­tov sme dosta­li aj nasle­du­jú­ci mail, kto­rý uvá­dza­me v neskrá­te­nej podo­be. Obsa­hu­je kon­štruk­tív­ne pasá­že, kto­ré víta­me. V záuj­me pred­chá­dza­nia nedo­ro­zu­me­niam vo výtvar­níc­kej obci pova­žu­je­me však za potreb­né
vyjad­riť sa otvo­re­ne aj k for­mu­lá­ciám, ku kto­rým máme výhra­dy: nezod­po­ve­da­jú sku­toč­nos­ti.

Sob 28.3. 10:40 Dob­rý deň, kole­go­via
Je výbor­né a chvá­ly­hod­né, že sa nie­kto ujal úlo­hy repre­zen­tan­ta nás — pro­fe­si­onál­nych výtvar­ných umel­cov a sna­ží sa komu­ni­ko­vať o ich prob­lé­moch, či požia­dav­kách na vlád­nej úrov­ni. Roz­hod­ne to potre­bu­je­me a je nut­né aby sme sa dosta­li z pozí­cie nevi­di­teľ­ných, resp. roky igno­ro­va­ných tvor­cov.
Rád by som, ako pro­fe­si­onál­ny výtvar­ný ume­lec, pred­se­da výtvar­né­ho zdru­že­nia, tiež pod­po­ril tie­to akti­vi­ty. Zatiaľ sme ale my, výtvar­né zdru­že­nia mimo SVÚ, nedos­ta­li žiad­ne pozva­nie na pris­pe­nie k spo­lo­čen­ské­mu dia­ló­gu a výzvy sa píšu len v mene SVÚ.

Verím, že bude­me môcť pris­pieť do pri­pra­vo­va­né­ho dia­ló­gu a navrho­va­né, resp. pri­ja­té opat­re­nia sa nebu­dú týkať len čle­nov SVÚ, ale že budú zahŕňať celú slo­ven­skú obec pro­fe­si­onál­nych výtvar­ní­kov.
Vďa­ka za poro­zu­me­nie
S pozdra­vom Dipl. Ing. Igor C, Cont Art, člen UBS

Váže­ný pán C.,
ďaku­je­me za pozi­tív­ne slo­vá v úvo­de. Teší nás aj Váš záu­jem pod­po­riť pre­bie­ha­jú­ce akti­vi­ty a pris­pieť k spo­lo­čen­ské­mu dia­ló­gu. Na to pries­tor urči­te je. Dovoľ­te nám však poop­ra­viť nie­kto­ré fak­ty, aby sme pri našom dia­ló­gu, kto­rý jed­no­znač­ne víta­me a na kto­rý sme pri­pra­ve­ní, nevy­chá­dza­li z nedos­ta­toč­ných, nespráv­nych či zavá­dza­jú­cich infor­má­cií (citá­ty z Váš­ho mai­lu uvá­dza­me v inej far­be), kto­ré by moh­li ovplyv­ňo­vať naše nasle­du­jú­ce
kro­ky.

1/ Prek­va­pi­li nás slo­vá, kto­rý­mi ste mail ukon­či­li („Verím, že bude­me môcť pris­pieť do pri­pra­vo­va­né­ho dia­ló­gu a navrho­va­né, resp. pri­ja­té opat­re­nia sa nebu­dú týkať len čle­nov SVÚ, ale že budú zahŕňať celú slo­ven­skú obec pro­fe­si­onál­nych výtvar­ní­kov.“). Pre také­to oba­vy niet dôvo­du,
pre­to­že:
— nikdy sme minis­ter­stvu kul­tú­ry, vlá­de či iným orgá­nom štát­nej sprá­vy nena­vr­ho­va­li opat­re­nia pre oblasť výtvar­né­ho ume­nia, kto­ré by sa týka­li len čle­nov SVÚ: žiad­nu požia­dav­ku na výni­moč­né posta­ve­nie či špe­ci­fic­ké výho­dy pre čle­nov SVÚ v nich nenáj­de­te,
— naopak, via­ce­ré naše návrhy opat­re­ní i záko­nov, na príp­ra­ve kto­rých sa dlho­do­bo podie­ľa­me, majú cie­ľo­vú sku­pi­nu ešte šir­šiu — sú zame­ra­né na VŠETKÝCH umel­cov: otáz­ky ako daňo­vo-odvo­do­vé zaťa­že­nie, finan­co­va­nie kul­tú­ry, ochra­na autor­ských práv, spon­zor­ský zákon atď sa
neda­jú rie­šiť len pre jed­nu oblasť ume­nia (a už vôbec nie výhrad­ne pre SVÚ či aké­koľ­vek iné zdru­že­nie).

2/ „Zatiaľ sme ale my, výtvar­né zdru­že­nia mimo SVÚ, nedos­ta­li žiad­ne pozva­nie na pris­pe­nie k spo­lo­čen­ské­mu dia­ló­gu“
Toto vyjad­re­nie je v roz­po­re s fak­ta­mi. SVÚ sa dlho­do­bo a sys­te­ma­tic­ky usi­lu­je o spo­lu­prá­cu a šir­ší dia­lóg tak v rám­ci výtvar­níc­kej obce, ako i celej kul­túr­nej sfé­ry. Náš postoj sa neme­ní, zopár fak­tov na ilus­trá­ciu:
— Len nedáv­no – kon­com feb­ru­ára — sme pozý­va­li pred­sta­vi­te­ľov kul­tú­ry a umel­cov na tla­čo­vú kon­fe­ren­ciu pod náz­vom Ako ďalej s kul­tú­rou ? Čo sa už uro­bi­lo a aké výzvy ešte sto­ja pred nami? Zúčast­ni­li sa nie­len čle­no­via SVÚ a výtvar­ní­ci, ale aj pred­sta­vi­te­lia z iných oblas­tí ume­nia (napr. pro­rek­tor VŠMU Daniel Bura­nov­ský, oper­ný spe­vák Mar­tin Bab­jak, ria­di­teľ Hudob­né­ho fon­du Matúš Jakab­čic, spe­vák Peter Lipa a iní), živá dis­ku­sia sa namies­to plá­no­va­nej 1 hodi­ny natiah­la na 3,5 hodi­ny. Pozván­ku dosta­lo aj zdru­že­nie, kto­ré­ho ste čle­nom – UBS: využi­lo ponu­ku? Nie, nevy­uži­lo (sta­ros­ta UBS rea­go­val jed­nou vetou v zmys­le, že neprí­de) a vzhľa­dom na mimo­riad­ne opat­re­nia zor­ga­ni­zo­vať nie­čo podob­né v tých­to dňoch už nie je mož­né; na webe bola pozván­ka i ďal­šie infor­má­cie dostup­né pre kaž­dé­ho, kto mal záu­jem o taký­to — ako píše­te — spo­lo­čen­ský dia­lóg, nik nebol dopre­du vylú­če­ný; na webe je pozván­ka, tla­čo­vá sprá­va a vstup­ná infor­má­cia ešte aj teraz (link: https://svu.sk/sk/tlacova-konferencia-ako-dalej-s-kulturou/)
— Pra­vi­del­ne — nie­koľ­ko­krát do roka — orga­ni­zu­je­me stret­nu­tia for­mou pre­zen­tá­cie k aktu­ál­nym témam, vrá­ta­ne pries­to­ru na otáz­ky a odpo­ve­de (situ­ácia v kul­tú­re, práv­ne a sociál­ne posta­ve­nie umel­cov, príp­ra­va kon­krét­nych záko­nov, pomoc pri rie­še­ní prak­tic­kých prob­lé­mov výtvar­ní­kov –
napr. ako si uplat­niť nárok na finanč­ný prís­pe­vok LITA, a mno­ho iných tém), a to nie­len pre čle­nov, ale aj pre výtvar­ní­kov a umel­cov mimo člen­skej základ­ne, dokon­ca i pre šir­šiu verej­nosť: žiad­ny záu­jem­ca nie je dopre­du vylú­če­ný.
— Také­to podu­ja­tia (pre­zen­tá­cia k aktu­ál­nej téme plus pries­tor na dis­ku­siu a odpo­ve­de na otáz­ky, nevy­hý­ba­me sa žiad­nej téme) sa kona­jú nie­len v síd­le SVÚ – v Galé­rii UMELKA v Bra­ti­sla­ve. Uspo­ria­da­li sme ich už aj v Mar­ti­ne, Koši­ciach, Tren­čí­ne, Ban­skej Štiav­ni­ci, Komár­ne, Plz­ni, Pra­he, Frank­fur­te, Vil­niu­se, Por­to­ri­ku, Špa­niel­sku, v Číne atď. Dlho­do­bo ponú­ka­me mož­nosť zor­ga­ni­zo­vať ich v pod­sta­te kde­koľ­vek na Slo­ven­sku, s jedi­nou pod­mien­kou: aby miest­na komu­ni­ta – napr. občian­ske zdru­že­nie výtvar­ní­kov — zabez­pe­či­la pries­tor a účasť (pod­ľa vlast­né­ho uvá­že­nia naj­mä výtvar­ní­kov, ale aj umel­cov z iných oblas­tí a odbor­ní­kov v kul­tú­re, víta­ní sú aj iní záu­jem­co­via z radov kul­túr­nej verej­nos­ti) – na vhod­nom ter­mí­ne sa vie­me v rám­ci mož­nos­tí dohod­núť. Táto ponu­ka pla­tí aj do budúc­nos­ti, na obdo­bie po ukon­če­ní mimo­riad­nych opat­re­ní a upo­ko­je­ní situ­ácie.
— Orga­ni­zu­je­me aj medzi­ná­rod­né podu­ja­tia k aktu­ál­nym témam (v spo­lu­prá­ci s UNESCO, IAA Euro­pe, IFCCD atď), z nedáv­nych podu­ja­tí spo­me­nie­me aspoň novem­bro­vú kon­fe­ren­ciu v Umel­ke k novej smer­ni­ci EK k autor­ským prá­vam (na zákla­de tej­to smer­ni­ce už pre­bie­ha príp­ra­va nove­li­zá­cie
Autor­ské­ho záko­na na Slo­ven­sku), na kto­rú sa zare­gis­tro­va­li pred­sta­vi­te­lia 22 kra­jín Euró­py. Aj na také­to podu­ja­tia umož­ňu­je­me účasť i nečle­nom SVÚ a niko­ho dopre­du nevy­lu­ču­je­me (v nie­kto­rých prí­pa­doch je z orga­ni­zač­ných dôvo­dov a pre limi­to­va­né pries­to­ro­vé mož­nos­ti potreb­né zare­gis­tro­vať sa vopred).

- Pri­po­meň­me si, že pla­tia sprís­ne­né pod­mien­ky na pou­ži­tie osob­ných úda­jov (GDPR), z čoho vyplý­va, že nemô­že­me posie­lať mai­lom infor­má­cie či pozván­ky adre­sá­tom, kto­rí nám na to neda­jú súhlas – nemô­že­me ich teda oslo­viť pria­mo. Samoz­rej­me nemô­že­me kon­tak­to­vať ani tých, o kto­rých
adre­se vôbec nevie­me, pre­to­že nám ju nepos­kyt­li (znač­ná časť mai­lov sa nám vra­cia ako nedo­ru­či­teľ­né: ak nie­kto zme­ní adre­su a nein­for­mu­je nás o tom, my s tým veľa nena­ro­bí­me, pri­tom by – v prí­pa­de záuj­mu – sta­či­lo poslať nám aktu­ál­ny kon­takt a požia­dať o zasie­la­nie infor­má­cií). Samoz­rej­me je mož­né sle­do­vať množ­stvo infor­má­cií od nás i na sociál­nych sie­ťach.
— Mno­ho infor­má­cií dáva­me prie­bež­ne na web, kde sú dostup­né pre KAŽDÉHO záu­jem­cu (teda opäť nie­len pre čle­nov SVÚ). Že sú tie­to infor­má­cie nie­len dostup­né, ale aj využí­va­né, dosved­ču­je počet náv­štev­ní­kov tých­to strá­nok: na www.skkd.sk bolo do toh­to oka­mi­hu už 343 552 náv­štev­ní­kov (na www.svu.sk počí­ta­nie náv­štev­ní­kov nemá­me zria­de­né, ale vzhľa­dom na vyš­ší roz­sah a frek­ven­ciu infor­má­cii v porov­na­ní s webom SKKD počet náv­štev­ní­kov urči­te nebu­de niž­ší).
— Množ­stvo infor­má­cií, vrá­ta­ne pri­pra­vo­va­ných záko­nov pre kul­tú­ru a našich návrhov a ana­lýz je dostup­ných i v pub­li­ká­ciách, kto­ré SVÚ vydá­va prak­tic­ky kaž­dý rok. Všet­ky sú pre záu­jem­cov dostup­né v tla­če­nej podo­be v Galé­rii UMELKA v Bra­ti­sla­ve, a záro­veň i na webe SVÚ. Jed­nou
z posled­ných je pub­li­ká­cia Čier­ne ovce ume­nia? Ume­nie a spo­loč­nosť: mýty a fak­ty.
— Dodaj­me, že za mimo­riad­nych okol­nos­tí (a teraz mimo­riad­na situ­ácia nespor­ne je) sú obvyk­lé aj mimo­riad­ne rie­še­nia (v Novem­bri 89, ani počas akcií Za sluš­né Slo­ven­sko ľudia neča­ka­li na pozva­nie, ale sami ini­cia­tív­ne vyšli do ulíc). Kto má záu­jem, môže pod­po­riť už exis­tu­jú­ce ini­cia­tí­vy (čo
je naj­jed­no­duch­šie rie­še­nie, a bude nás samoz­rej­me tešiť, ak sa roz­hod­ne­te pod­po­riť ini­cia­tí­vy SVÚ) ale­bo roz­be­hnúť vlast­nú ini­cia­tí­vu. V kul­tú­re to už via­ce­rí uro­bi­li: na www.svu.sk náj­de­te aktu­ál­ne infor­má­cie nie­len o akti­vi­tách v mene SVÚ (zame­ra­ných naj­mä na výtvar­né ume­nie), ale aj o šir­šie
orien­to­va­nej ini­cia­tí­ve SKKD, nad­vä­zu­jú­cej na dlho­do­bé akti­vi­ty pod tou­to znač­nou, Otvo­re­né­ho fóra Zachráň­me kul­tú­ru (toto voľ­né zosku­pe­nie odbor­ní­kov rých­lo rea­go­va­lo na aktu­ál­nu situ­áciu — základ Návrhu na krí­zo­vé opat­re­nia MK SR vzni­kol v roz­me­dzí 18.- 25. mar­ca 2020, v tíme exper­tov tej­to ini­cia­tí­vy máme zastú­pe­nie) a ini­cia­tí­vy Sto­jí­me pri kul­tú­re (pod­po­ri­li sme ju už v čase vzni­ku pred 2 rok­mi, sme sig­na­tár­mi, absol­vo­va­li sme aj osob­né stret­nu­tie u nich, pred­sta­vi­te­lia ini­cia­tí­vy mali prí­le­ži­tosť pred­sta­viť sa aj v Umel­ke – v rám­ci podu­ja­tí k 30. výro­čiu Než­nej). Prvé dva doku­men­ty vznik­li na zákla­de našej ini­cia­tí­vy, dru­hé 2 ini­cia­tí­vy sme pod­po­ri­li a neja­kou for­mou spo­lu­pra­cu­je­me.
Nevní­ma­me ich ako kon­ku­ren­ciu, ani nie je našim cie­ľom nie­ko­ho vyne­chať, ale naopak – chce­me pris­pieť k zjed­no­co­va­niu kul­tú­ry v našom spo­loč­nom záuj­me.

3/ … a výzvy sa píšu len v mene SVÚ: Pove­dz­me si, aké iné mož­nos­ti máme na výber (pokiaľ nebu­de­me písať ano­nym­ne, čo urči­te nemá­me v úmys­le; za naši­mi vyjad­re­nia­mi si sto­jí­me, nepot­re­bu­je­me sa scho­vá­vať za ano­ny­mi­tu, kto­rá mno­hým dodá­va odva­hu — viď sociál­ne sie­te)
— Pred­po­kla­dá­me, že nespo­chyb­ňu­je­te prá­vo vyjad­ro­vať sa v mene našich čle­nov, kto­rí nás na to spl­no­moc­ni­li a podie­ľa­jú sa (osob­ne ale­bo pro­stred­níc­tvom svo­jich zástup­cov v Rade SVÚ) na všet­kých našich zásad­ných roz­hod­nu­tiach.

- Vaše vyjad­re­nie je v roz­po­re so sku­toč­nos­ťou: všet­ky výzvy sa nepí­šu v mene SVÚ, mno­hé sú pre­zen­to­va­né na zákla­de šir­šej spo­lu­prá­ce naprieč spek­trom mno­hých ume­lec­kých oblas­tí – pod hla­vič­kou SKKD, kto­rá nám na také­to vyjad­ro­va­nie v mene vyše 200 sub­jek­tov poskyt­la man­dát.

- Vyjad­ro­vať sa v mene nie­ko­ho, kto nám na to man­dát nedal, sa samoz­rej­me nemô­že­me a ani to nero­bí­me.

Tak­že v čom by mal byť prob­lém?
Samoz­rej­me, v prí­pa­de záuj­mu môže mať for­ma spo­lu­prá­ce v budúc­nos­ti i iné podo­by, odstup­ňo­va­né napr. tak­to:
— vzá­jom­ný rešpekt a nespo­chyb­ňo­va­nie sa navzá­jom, čo nevy­lu­ču­je otvo­re­nú vec­nú dis­ku­siu v otáz­kach, kde sa pohľa­dy líšia,
— občas­ná spo­lu­prá­ca v otáz­kach spo­loč­né­ho záuj­mu: otáz­ky legis­la­tí­vy pre kul­tú­ru do tej­to sfé­ry urči­te pat­ria,
— trva­lej­šia kon­štruk­tív­na spo­lu­prá­ca (napr. výme­na infor­má­cii či pri­zý­va­nie k spo­loč­ným pro­jek­tom).

Pre tých, kto­rí s akti­vi­ta­mi SVÚ v zása­de súhla­sia a chce­li by, aby hlas SVÚ bol aj ich hla­som, exis­tu­je i mož­nosť for­mál­ne­ho zjed­no­te­nia, pokiaľ by o to bol oboj­stran­ný záu­jem, s mož­nos­ťou podie­ľať sa na sme­ro­va­ní SVÚ a s prá­vom spo­lu­roz­ho­do­vať o zásad­ných veciach. SVÚ nie je uzat­vo­re­ným klu­bom „vyvo­le­ných“, trva­lo pla­tí mož­nosť stať sa jej súčas­ťou (či už vstu­pom nové­ho samos­tat­né­ho zdru­že­nia, ale­bo vstu­pom jed­not­liv­cov do exis­tu­jú­cich zdru­že­ní, ale­bo vstu­pom jed­not­liv­cov vo for­me indi­vi­du­ál­nych čle­nov): pod­mien­ky sú trva­lo prí­stup­né na webe a výtvar­ní­ci
o nich samoz­rej­me vedia, o čom sved­čí vzá­jom­né pre­lí­na­nie člen­skej základ­ne.

K tomu pod­stat­né­mu, čo môže­te uro­biť V TEJTO CHVÍLI vy a čo môže­me uro­biť my.

Poda­nie ruky na spo­lu­prá­cu je z našej stra­ny úprim­né. A koná­me tak, ako to pod­ľa náš­ho naj­lep­šie­ho vedo­mia a sve­do­mia situ­ácia vyža­du­je. Ako sme uvied­li v tex­te na webe: Hlas kul­tú­ry bude sil­nej­ší, ak bude­me spo­lu­pra­co­vať. A dôle­ži­té je konať rých­lo: na jeseň už budú mať veľ­mi malú váhu úva­hy o tom, čo sa malo/nemalo uro­biť v tých­to dňoch.
Uví­ta­me, ak si pozor­ne pre­štu­du­je­te návrhy, na kto­rých pred­bež­ne pra­cu­je­me tak za SVÚ, ako i za SKKD (na webe je ich prvý, aj keď nie náhod­ný „nástrel“) a ak nám čo naj­skôr pošle­te:

  • pri­po­mien­ky – v tej­to eta­pe pre­dov­šet­kým k opat­re­niam, kto­ré by sa mali pri­jí­mať už v najb­liž­ších dňoch, max. týžd­ňoch (čo tam z Váš­ho pohľa­du chý­ba resp. v čom vidí­te rizi­ká) – urči­te sa nad pri­po­mien­ka­mi zamys­lí­me a kon­štruk­tív­ne pod­ne­ty bude­me brať do úva­hy (ak to bude mož­né, tak zakom­po­no­va­ním do cel­ku, ale­bo ako alter­na­tí­vu na vyjed­ná­va­nie s dru­hou stra­nou, pri hľa­da­ní prie­chod­ných rie­še­ní)
  • ale­bo pod­por­né sta­no­vis­ko k tým rie­še­niam, kto­ré sú pod­ľa Vás správ­ne, prí­pad­ne i k celé­mu návrhu, ak sa s ním v zása­de sto­tož­ňu­je­te: zvý­ši­te tým šan­cu na schvá­le­nie
  • čísel­né úda­je a fak­ty z okru­hu Váš­ho pôso­be­nia, vec­né pome­no­va­nie sta­vu v oblas­ti výtvar­né­ho ume­nia (nesta­čí hovo­riť o tom, čo by sme chce­li, ak to nie je pod­lo­že­né fak­ta­mi):
    • počet sub­jek­tov zasia­hnu­tých nega­tív­ny­mi eko­no­mic­ký­mi dôsled­ka­mi krí­zy v štruk­tú­re práv­nic­ké oso­by (pod­ni­ka­te­lia / nezis­ko­vý sek­tor) a fyzic­ké oso­by (pod­ni­ka­te­lia / nepod­ni­ka­te­lia = nepra­vi­del­ný prí­jem)
    • kvan­ti­fi­ká­cia nega­tív­nych dopa­dov
    • špe­ci­fi­ká dané­ho sek­to­ra s ohľa­dom na krí­zu
  •  ale­bo vlast­nú alter­na­tí­vu, ak ju máte rozp­ra­co­va­nú ale­bo pri­pra­ve­nú (pokiaľ sa s naši­mi návrh­mi zásad­ne nesto­tož­ňu­je­te)

Zdô­raz­ňu­je­me, že
— víta­me pod­po­ru všet­kých, kto­rých naše argu­men­ty zau­ja­li či dokon­ca pre­sved­či­li, kto­rí doš­li k záve­ru, že nami sfor­mu­lo­va­né návrhy sú kro­kom k rie­še­niu aj ich prob­lé­mov,
— nemá­me prob­lém uviesť pod­po­ru iných spo­lu­pra­cu­jú­cich sub­jek­tov, pokiaľ sa v názo­roch na rie­še­nia sto­tož­ňu­je­me (ak nám vyjad­ria pod­po­ru napr. mai­lom),
— nemá­me ani prob­lém dis­ku­to­vať o kon­štruk­tív­nych návrhoch, pokiaľ ich dosta­ne­me, ani ich akcep­to­vať, pokiaľ budú obsa­ho­vať lep­šie rie­še­nia.

Návrhy SVÚ, SKKD, Otvo­re­né­ho fóra Zachráň­me kul­tú­ru i link na pries­kum ini­cia­tí­vy Sto­jí­me pri kul­tú­re náj­de­te na webe, limk: https://svu.sk/sk/aktualne-iniciativy-v-ramci-kultury/
Viac infor­má­cii: link: https://svu.sk/sk/aktuality/ i www.skkd.sk
Teší­me sa na Vašu odpo­veď,
Za celý tím SVÚ: Pavol Kráľ