V rám­ci pre­bie­ha­jú­cej medzi­ná­rod­nej pre­hliad­ky dizaj­nu stred­ných ume­lec­kých škôl JUNIOR DESIGN FEST 2022, bude ude­le­ná aj CENA VEREJNOSTI.

Príď­te sa pozrieť do Galé­rie Umel­ka a zahla­so­vať za svoj­ho favo­ri­ta! Sláv­nost­né vyhod­no­te­nie súťa­že sa usku­toč­ní 27. sep­tem­bra o 15:00.