Pred­se­da SVÚ p. Pavol Kráľ pre­zen­to­val dňa 16. aprí­la 2018 na pôde Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty aktu­ál­ne témy a otáz­ky z kul­túr­nej poli­ti­ky. Pred­náš­ky a násled­nej dis­ku­sie sa zúčast­ni­li štu­den­ti magis­ter­ské­ho a dokto­rand­ské­ho štú­dia Ústa­vu dizaj­nu Fakul­ty archi­tek­tú­ry STU v Bra­ti­sla­ve.