Srdeč­ne pozý­va­me na prvé bra­ti­slav­ské uve­de­nie taneč­né­ho sóla Luká­ša Boba­li­ka Light Work v špe­ciál­nej adap­tá­cii die­la pre Galé­riu Umel­ka.

[laɪt wɜːk] : uro­biť nie­čo rých­lo a/alebo ľah­ko

Sólo, v kto­rom sú súčas­ne dva­ja. Kaž­dý za seba sa o nie­čo usi­lu­je, hľa­dá vlast­né postu­py. Pre­dl­žu­je oka­mih ľah­kos­ti, odďa­ľu­je pada­nie. Občas pri­tla­čí na pílu, nevie sa nesna­žiť.

Kreh­ká rov­no­vá­ha v dia­ló­gu s tým dru­hým, s mate­riá­lom a fyzi­kál­ny­mi sila­mi.
Osci­lá­cia sna­hy budo­vať, rásť, posú­vať vpred a gra­vi­tá­cie, kto­rá tla­čí jas­ne — nadol.

Doke­dy a ako veľ­mi sa dá usi­lo­vať, keď výsle­dok nezá­vi­sí len od nás?

Vie­me vlast­né úsi­lie pus­tiť z rúk?
A čo sa sta­ne, ak už nič nedr­ží­me?

Kon­cept: Lukáš Boba­lik, Maja Hrie­šik, Dana Tomeč­ko­vá
Cho­re­o­gra­fia, tanec: Lukáš Boba­lik
Dra­ma­tur­gia: Maja Hrie­šik
Výtvar­ná spo­lu­prá­ca: Dana Tomeč­ko­vá
Pohy­bo­vá spo­lu­prá­ca: Jaro Viňar­ský
Hud­ba: Niko­laj Niki­tin
Kos­tým: Micha­e­la Bed­ná­ro­vá / puojd
Sve­tel­ný dizajn: Jozef Mik­lós
Vizu­ál, gra­fic­ký dizajn: Ale­na Kole­so
Pro­duk­cia, tou­ring: Ale­xan­dra Mire­ko­vá
Pro­du­cent: T‑O-K Tanec/Osobnosť/Kontext
Pod­po­ra: Vznik sóla z verej­ných zdro­jov pod­po­ril Fond na pod­po­ru ume­nia.
Par­tne­ri: Telo­cvič­ňa — Rezi­denč­ný pries­tor pre tanec, Bra­ti­slav­ský samo­správ­ny kraj, Rezi­denč­ný prog­ram Divad­la Štú­dio tan­ca, Sta­ni­ca Žili­na — Zárie­čie, Nová syna­gó­ga

Reprí­zu z verej­ných zdro­jov pod­po­ril Fond na pod­po­ru ume­nia, Nadá­cia mes­ta Bra­ti­sla­va a Bra­ti­slav­ský samo­správ­ny kraj.

Pred­náš­ka
Maja Hrie­šik: Krá­sa pomi­nu­teľ­nos­ti tan­ca
Taneč­ná dra­ma­tu­gič­ka Maja Hrie­šik sa v pred­náš­ke zamýš­ľa nad kreh­kou pova­hou tan­ca, tým, ako jeho pomi­nu­teľ­nosť urču­je, limi­tu­je ale nako­niec aj umoc­ňu­je jeho pôso­bi­vosť.
Paul Valé­ry tanec pred sto rok­mi v die­le Duša a tanec defi­no­val ako pre­jav neko­neč­nej meta­mor­fó­zy a sym­bol živo­ta, kto­rý sa usi­lu­je vznik­núť no neus­tá­le padá k zemi. Este­tic­ké ambí­cie tan­ca a jeho podo­by sa odvte­dy mno­ho­krát zme­ni­li, ale ele­men­ty dočas­nos­ti, úsi­lia, vzni­ku a vzá­pä­tí aj záni­ku, sú naďa­lej v jeho jad­re. Nie­kto na tan­ci oce­ňu­je taneč­nú for­mu a dych­be­rú­cu tech­ni­ku, iný význa­my, kto­ré evo­ku­je, či jeho meta­fo­ric­kosť, ale na tanec sa môže­me dívať aj ako na pohl­cu­jú­ci obraz neus­tá­lej pre­me­ny, vďa­ka kto­ré­mu sa môže­me ocit­núť pria­mo upro­stred oka huri­ká­nu pohy­bu. A prá­ve v ňom sa v tichos­ti a nehyb­nos­ti dá načú­vať sebe, tu a teraz.

mies­to rea­li­zá­cie: Galé­ria Umel­ka, Dosto­jev­ské­ho rad 2, Bra­ti­sla­va.
dátum: 26. 10. 2023
čas:
19:00 — pred­náš­ka “Kreh­kosť a krá­sa pomi­nu­teľ­nos­ti v tan­ci” — pred­ná­ša Maja Hrie­šik
20:00 — pred­sta­ve­nie Light work (účin­ku­jú Lukáš Boba­lik a Dana Tomeč­ko­vá)

vstu­pen­ky: https://tootoot.fm/sk/events/651c12a0a2ec3d0658a905c0