Pozý­va­me vás na pre­mi­é­ru hudob­no-taneč­nej insce­ná­cie “OD ZEME” v nede­ľu 26.9. 2021 o 19.30 hod.

Dra­gú­ni uvá­dza­jú hudob­no-taneč­nú insce­ná­ciu, v kto­rej je valas­ko-pas­tier­ska kul­tú­ra dešif­ro­va­ná a ref­lek­to­va­ná opti­kou a autor­sko-inter­pre­tač­ným ruko­pi­som súčast­ní­ka.

Námet: Fero Morong
Cho­re­o­gra­fia: Rado Piovar­či
Hud­ba: Stro­on a.i.

Die­lo vznik­lo v rám­ci ume­lec­ko-vzde­lá­va­cej plat­for­my Folk­Lab. Viac infor­má­cií o insce­ná­cii na: www.folklab.sk, ale­bo na info@folklab.sk

VSTUPENKY v sume 8,00 EUR je mož­né zakú­piť si na mies­te.
Regis­trá­cia: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSepVDdyPQc…/viewform…

Z verej­ných zdro­jov pod­po­ril Fond na pod­po­ru ume­nia.

Na pre­mi­é­ru taneč­nej insce­ná­cie bude povo­le­ný vstup pod­ľa aktu­ál­nych naria­de­ní v reži­me KZ /kompletne zaočkovaní/.

link na FB podu­ja­tie: https://fb.me/e/3ZV7JY1IP