Váže­né člen­ky a čle­no­via SVÚ,

dosta­li sme ponu­ku nomi­no­vať jed­né­ho výtvar­ní­ka k účas­ti na Art Camp Mal­ta v ter­mí­ne 24. októ­ber — 5. novem­ber 2019. Podu­ja­tie orga­ni­zu­je UNESCO. Refe­ren­cie z pred­chá­dza­jú­ce­ho roč­ní­ka podu­ja­tia, kto­ré sa kona­lo v Andor­re, máme veľ­mi dob­ré. Infor­mač­ný list s pod­mien­ka­mi a pri­hláš­ku posie­la­me v prí­lo­he.

Ak máte záu­jem zúčast­niť sa, nevy­hnut­nos­ťou je zna­losť mini­mál­ne 1 cudzie­ho jazy­ka. Vypl­ne­nú pri­hláš­ku, CV a port­fó­lio s výbe­rom Vašich prác pošli­te na adre­su SVU office@svu.sk v ter­mí­ne do 14. júla.

Z pri­hlá­se­ných výtvar­ní­kov vybe­rie­me jed­né­ho — dvoch, kto­rí budú naj­lep­šie spĺňať kri­té­ria podu­ja­tia a postú­pi­me ich pri­hláš­ky ďalej SK UNESCO. Koneč­ný výber účast­ní­kov zabez­pe­ču­je orga­ni­zá­tor podu­ja­tia — The Mal­te­se Nati­onal Com­mis­si­on for UNESCO.

App­li­ca­ti­on form Art Camp Mal­ta 2019 invi­ta­ti­on let­ter ART CAMP 2019

invi­ta­ti­on let­ter ART CAMP 2019