Ten­to pro­jekt bol rea­li­zo­va­ný s finanč­nou pod­po­rou Minis­ter­stva kul­tú­ry Slo­ven­skej repub­li­ky.

Prí­kla­dy foto­gra­fií doku­men­tu­jú pôvod­ný stav: pop­ras­ka­né čas­ti dlaž­by, nahra­de­nie čas­ti dlaž­by v nie­kto­rých čas­tiach len zme­sou úlom­kov pôvod­nej dlaž­by, chý­ba­jú­ci sokel, nevhod­né doda­toč­né zása­hy do dlaž­by – rúry dáv­no nefunkč­né­ho roz­vo­du k radiá­to­rom, i nevhod­né rie­še­nie prí­vo­dov k funkč­ným radiá­to­rom.

Počas rekon­štruk­cie sme rešpek­to­va­li odpo­rú­ča­nie KPÚ – čiže nevy­me­ni­li sme celú dlaž­bu, ale len jed­not­li­vé jej zni­če­né čas­ti. Nové čas­ti dlaž­by boli vyro­be­né rov­na­kou tech­no­ló­gi­ou ako pôvod­né, prá­ve tak ako sokel, chrá­nia­ci ste­nu pri umý­va­ní pod­la­hy. Drob­né poško­de­nia boli odstrá­ne­né pre­brú­se­ním celej plo­chy dlaž­by. Dali sme si zále­žať na tom, aby sa zacho­va­la obvo­do­vá čier­na lin­ka po celom obvo­de miest­nos­ti, pre­to sme na via­ce­rých mies­tach sokel zase­ka­li do ste­ny. Sokel rešpek­tu­je aj náväz­nosť na roz­me­ry pôvod­nej dlaž­by.

Záro­veň sme odstrá­ni­li všet­ky v minu­lých desať­ro­čiach osa­de­né potru­bia, kto­ré naru­šo­va­li dlaž­bu, ako i potru­bia k funkč­ným radiá­to­rom – žiad­ne už nena­ru­šu­jú dlaž­bu, ale sú teraz zase­ka­né do ste­ny, čím sa pries­tor optic­ky vyčis­til.