Nakoľ­ko je Galé­ria UMELKA úzko pre­via­za­ná s novem­bro­vý­mi uda­los­ťa­mi roku 1989, pri­pra­vi­li sme okrem tema­tic­kých výstav (Geru­la­ta a Rudolf Siko­ra) v spo­lu­prá­ci s par­tner­mi aj boha­tý sprie­vod­ný prog­ram pre verej­nosť:

 

15.11.   16:00 Nadá­cia Mila­na Šimeč­ku

Osla­va slo­bo­dy — Stret­nu­tie ľudí Novem­bra 1989 a ľudí slo­bo­dy dnes

19:00 Stre­do­európ­ske fórum

Pre­zen­tá­cia kni­hy a dis­ku­sia — Všet­ko malo byť inak

Jiři­na Šik­lo­vá (Pra­ha), Timot­hy Gar­ton Ash (Oxford), Lász­ló Fol­dé­nyi (Buda­pest),  Mar­tin Mar­ko (Ber­lín), Nata­lie Nou­ga­y­re­de (Lon­dýn)

Kon­cert Para

 

16.11.   Gene­rá­cia slo­bod­ných

kon­fe­ren­cia a dis­ku­sia s líd­ra­mi štu­dent­ské­ho hnu­tia 89 (Juraj Vacu­lík, zuza­na Mis­trí­ko­vá)

 

17.11.   Kon­cert pre vší­ma­vých

19:00 – 19:45 Ješ­tě jsme se nedo­hod­li (CZ)

19:45 – 20:15 Dis­ku­sia – Rudo Siko­ra, Ilo­na Németh, Nina Vido­ven­co­vá, Sta­no Kraj­či

20:15 – 21:00 Bez ladu a skla­du (SK)

 

19.11.  17:00 – 18:30 Ľudia 19. Novem­bra

Peter Hor­váth, Trans­mu­sic

Video­p­re­zen­tá­cia Ľubo a Moni­ka Sta­cho: NOVEMBER 89

25.11.   Než­ná revo­lú­cia pre dip­lo­ma­tov

Dis­kus­né podu­ja­tie orga­ni­zo­va­né Klu­bom 89, Kanad­ským veľ­vys­la­nec­tvom na Slo­ven­sku  a Slo­ven­skou výtvar­nou úni­ou pre dip­lo­ma­tov akre­di­to­va­ných na Slo­ven­sku

 

28.11.   Hap­pe­ning ´89

Robert Makar, Igor Miná­rik, hudob­ná sku­pi­na Geriat­ria

15:00    komen­to­va­ná pre­hliad­ka

výsta­va Geru­la­ta XXX a die­lo ´89 Rober­ta Maka­ra