Milí náv­štev­ní­ci, milí kole­go­via.
Ani ten­to raz sme sa tomu nevyh­li a opäť sa lúči­me s ďal­ším rokom.

Naša Galé­ria UMELKA bude pre vás ten­to rok otvo­re­ná do 23.12. a potom nasle­du­jú­ce dni: 27., 28. a 29.12.2023, aby ste sa ešte v tom­to roku moh­li poko­chať ume­ním.
Násled­ne sa vidí­me už v novom roku 2024, od 2. janu­ára.

Kan­ce­lá­riu SVÚ bude­te môcť nav­ští­viť do 23.12., ale nezú­faj­te, bude­me tu pre vás aj medzi sviat­ka­mi, kon­krét­ne dňa 29.12.2023 v našich kla­sic­kých úrad­ných hodi­nách od 10:00 — 12:00 a od 13:00 do 15:00.

Teší­me sa na ďal­ší krás­ny rok strá­ve­ný spo­loč­ne s vami v našich gale­rij­ných pries­to­roch plných nových a zau­jí­ma­vých výstav.

S pozdra­vom,

tím Galé­rie UMELKA a SVÚ.