Váže­né kole­gy­ne a kole­go­via, milí pria­te­lia,

dovoľ­te mi aj v mene celé­ho tímu Slo­ven­skej výtvar­nej únie  poďa­ko­vať za spo­lu­prá­cu a pod­po­ru v roku 2020 a zaže­lať vám všet­ko dob­ré, veľa úspe­chov, rados­ti, poho­dy, no naj­mä veľa zdra­via a úsme­vov počas celé­ho roka 2021.

S pozdra­vom

Pavol Kráľ,
pred­se­da Slo­ven­skej výtvar­nej únie