Váže­né kole­gy­ne a kole­go­via, pria­te­lia,

dovoľ­te, aby som Vám i v mene celé­ho tímu Slo­ven­skej výtvar­nej únie poďa­ko­val za spo­lu­prá­cu a zaže­lal veľa šťas­tia, zdra­via, úspe­chov, ale i rados­ti, poho­dy a úsme­vov počas celé­ho roka 2017.

S pozdra­vom

Pavol Kráľ,
pred­se­da Slo­ven­skej výtvar­nej únie