Váže­né kole­gy­ne a kole­go­via,

Petí­cia  v prí­lo­he rea­gu­je na aktu­ál­ny a dlho­do­bej­ší prob­lém — už otvo­re­ný list minis­tro­vi kul­tú­ry F.Tóthovi, odo­sla­ný v mene Slo­ven­skej výtvar­nej únie vo feb­ru­ári 2006, pro­tes­to­val pro­ti pokra­ču­jú­ce­mu niče­niu ume­lec­kých diel. Bez­pro­stred­ne po zni­če­ní uve­de­né­ho die­la J.Jankoviča sme už rea­go­va­li v médiách (P.Kráľ – 31.3./Sme, B.Jelenčík, Slo­ven­ský roz­hlas, a iné).

Ak s obsa­hom petí­cie súhla­sí­te, pod­por­te ju svo­jim pod­pi­som na petič­nom hár­ku vo vstup­nej hale Slo­ven­skej výtvar­nej únie, Dosto­jev­ské­ho rad 2, den­ne od 10:00 do 19:00 hod, ale­bo elek­tro­nic­ky na uve­de­nej webo­vej strán­ke.  

Akad. mal. Pavol Kráľ,

pred­se­da Slo­ven­skej výtvar­nej únie