Per­for­ma­tív­na prí­kla­do­vá štú­dia „Vysta­viť sa telu“ Jura­ja Kore­ca a Micha­e­ly H. Paš­te­ko­vej je vykro­če­ním na prie­chod pre skú­ma­nie taneč­né­ho tela v gale­rij­nom pries­to­re bez nevy­hnut­né­ho pohy­bu.

Je prvou zo série ume­lec­ké­ho výsku­mu na tému Telo v galé­rii v pro­duk­cii Skr­z­prst, o.z. v spo­lu­prá­ci s Yuri Korec & Co.

Súčas­ťou uda­los­ti bude nefor­mál­na dis­ku­sia Micha­e­ly H. Paš­te­ko­vej s per­for­me­rom Tomá­šom Janyp­kom a kurá­to­rom, umel­com Tomá­šom Mora­van­ským o vní­ma­ní tela v ume­lec­kých aj neume­lec­kých kon­tex­toch.

Čo zna­me­ná vysta­viť telo? Umiest­niť ho do situ­ácie, v kto­rej mu začne­me veno­vať pozor­nosť. Tým telom môže byť naše vlast­né telo, ale aj telá iných. A tou situ­áci­ou môže byť pre­mys­le­ne kom­po­no­va­ný výjav, ale aj banál­na epi­zó­da. Má kaž­dé vysta­ve­nie tela svoj­ho kurá­to­ra či kurá­tor­ku? Stá­va sa mies­to vysta­ve­né­ho tela auto­ma­tic­ky galé­ri­ou?