S hlbo­kým zár­mut­kom ozna­mu­je­me úmr­tie čle­na SVVU, dizaj­né­ra a malia­ra Vasi­la Teke­ľa.

Posled­ná roz­lúč­ka bude vo štvr­tok 24.8.2023 na cin­to­rí­ne v Rusov­ciach.

Česť jeho pamiat­ke.

autor tex­tu: Bohu­mír Bach­raý