S hlbo­kým zár­mut­kom ozna­mu­je­me úmr­tie čle­na Zdru­že­nia slo­ven­ských pro­fe­si­onál­nych foto­gra­fov, foto­gra­fa Pav­la Melu­ša.

Česť jeho pamiat­ke.