Aso­ciá­cia teore­ti­kov, his­to­ri­kov a kri­ti­kov výtvar­né­ho ume­nia s hlbo­kým smút­kom pri­ja­la sprá­vu o úmr­tí našej dra­hej kole­gy­ne, pria­teľ­ky a kama­rát­ky Klá­re Kubí­ko­vej, kto­rá zomre­la 1.augusta 2021.Je ťaž­ké si pred­sta­viť, že  už nie je medzi nami. Pat­ri­la k naj­výz­nam­nej­ším his­to­rič­kám ume­nia na Slo­ven­sku. Bola autor­kou dôle­ži­tých pub­li­ká­cií o umel­coch tvo­ria­cich v XX. sto­ro­čí, o čom sved­čia mno­hé jej monografie.Systematicky sa veno­va­la výstav­nej pre­zen­tá­cii umel­cov pôso­bia­cich na slo­ven­skej výtvar­nej scé­ne a spra­co­va­la pre nich počet­né kata­ló­gy a úvod­né tex­ty. Domá­ce výtvar­né ume­nie chá­pa­la ako súčasť moder­né­ho stre­do­európ­ske­ho a európ­ske­ho ume­nia a vní­ma­la výtvar­né ume­nie, divad­lo, lite­ra­tú­ru, archi­tek­tú­ru, film, foto­gra­fiu, ume­lec­ké remes­lá v širo­kých kul­túr­nych súrad­ni­ciach.

PhDr. Klá­ra Kubí­ko­vá sa naro­di­la  6.8.1944 v Pieš­ťa­noch. Po matu­ri­te v Bra­ti­sla­ve štu­do­va­la na Peda­go­gic­kom inšti­tú­te v Trna­ve odbor slo­ven­ský jazyk — deje­pis (1961–1965). Exter­ne štu­do­va­la na Filo­zo­fic­kej fakul­te UK v Bra­ti­sla­ve vedu o výtvar­nom ume­ní. V rokoch 1976 ‑1986 pra­co­va­la v SFVU v odde­le­ní teórie a doku­men­tá­cie. V rokoch 1986–2002 pra­co­va­la v SNG. Najprv v rokoch 1986–87 v odde­le­ní úžit­ko­vé­ho ume­nia a od roku 1987 v odde­le­ní maliar­stva 20. sto­ro­čia. V roku 1986 zís­ka­la dokto­rát z dejín ume­nia na FF UK. V roku 1999 jej bola ude­le­ná Cena M. Ben­ku  a v roku 2004 Cena Maria­na Város­sa za celo­ži­vot­nú ume­no­ved­nú čin­nosť. Bola dlho­roč­nou pod­pred­sed­níč­kou Aso­ciá­cie teore­ti­kov, his­to­ri­kov a kri­ti­kov výtvar­né­ho ume­nia a člen­kou Rady fon­du výtvar­ných ume­ní.

Posled­ná roz­lúč­ka sa usku­toč­ní 9.8. o 12.00 hod v Slá­vi­čom údo­lí.

Česť jej pamiat­ke.