Otvo­re­ný list adre­so­va­ný pred­se­do­vi vlá­dy Slo­ven­skej Repub­li­ky, pánu Igo­ro­vi Mato­vi­čo­vi
Váže­ný pán pre­mi­ér,
píše­me Vám v mene ľudí, kto­rí vo vyš­šom záuj­me, v záuj­me zdra­via a živo­tov ostat­ných obča­nov našej kra­ji­ny, sedem mesia­cov nemoh­li, nemô­žu a ďal­šie mesia­ce ani nebu­dú môcť vyko­ná­vať svo­ju prá­cu v nor­mál­nom reži­me.
V mene ľudí z ume­lec­kých, mana­žér­skych, pro­dukč­ných, obsluž­ných a reme­sel­ných povo­la­ní, kto­rí spo­loč­ne vytvá­ra­jú kul­túr­ne hod­no­ty a tvo­ria spo­lu prie­my­sel, kto­rý je legi­tím­nym odvet­vím slo­ven­skej eko­no­mi­ky.
A nie­len v mene umel­cov, ale — a to tre­ba zdô­raz­niť — v mene ľudí, kto­rých je mno­ho­ná­sob­ne viac, na kto­rých celý prie­my­sel sto­jí, a kto­rí tvo­ria pre kul­tú­ru nevy­hnut­né záze­mie – pro­mo­té­ri, reme­sel­ní­ci, kos­ty­mé­ri, kuli­sá­ri, zvu­ká­ri, osvet­ľo­va­či, pro­dukč­ní, a mno­hé ďal­šie reme­sel­né
a obsluž­né pro­fe­sie . A tiež v mene nezá­vis­lých kul­túr­nych inšti­tú­cií, hudob­ných klu­bov, ume­lec­kých a even­to­vých agen­túr, pro­du­cen­tov, vyda­va­te­ľov, vlast­ní­kov a nájom­cov kul­túr­nych pries­to­rov, firiem, kto­ré vlast­nia tech­nic­ké vyba­ve­nie, kto­ré je nevy­hnut­né na rea­li­zá­ciu aké­ho­koľ­vek podu­ja­tia či pro­duk­cie, a v nepo­sled­nom rade spo­loč­nos­ti, kto­ré pre­dá­va­jú vstu­pen­ky na verej­né podu­ja­tia, vrá­ta­ne vstu­pe­niek do štát­nych kul­túr­nych orga­ni­zá­cií. A na tých všet­kých je navia­za­ný ďal­ší veľ­ký počet ľudí, kto­rým dáva­jú prá­cu.
Všet­ci spo­loč­ne sa sna­ží­me, dosiaľ tichým, kon­štruk­tív­nym a naj­mä kul­ti­vo­va­ným spô­so­bom, už päť mesia­cov o to, aby ste nám uve­ri­li, kto sme a koľ­ko nás je, ľudí, kto­rým opat­re­nia zne­mož­ni­li pra­co­vať a – tak ako dote­raz – živiť sa bez akých­koľ­vek náro­kov na pod­po­ru od štá­tu. Hľa­da­li sme ces­ty, ako môcť pra­co­vať a posled­né mesia­ce už boju­je­me iba o exis­ten­ciu, uzna­nie a odškod­ne­nie strát, kto­ré sme v záuj­me záchra­ny zdra­via a živo­tov spo­lu­ob­ča­nov, utr­pe­li.
Celé naše odvet­vie sa nazý­va kul­túr­ny a kre­a­tív­ny prie­my­sel, pre­to­že prie­mys­lom aj v sku­toč­nos­ti je, a nie zaned­ba­teľ­ným.
Mož­no stá­le nevie­te, ale pod­ľa ofi­ciál­nej šta­tis­ti­ky pra­cu­je na Slo­ven­sku v kul­túr­nom a kre­a­tív­nom prie­mys­le 220 000 obča­nov, čo je pri­bliž­ne 9% pra­cu­jú­cich.
Z nich pri­bliž­ne jed­na tre­ti­na má v posled­ných sied­mich mesia­coch pokles prá­ce o viac ako 80%, nie­kto­ré odvet­via až 90%.
V sobot­nom vysie­la­ní Rádia Slo­ven­sko /Sobotné dia­ló­gy, 3.10.2020/, ste uvied­li, že títo ľudia už pred­sa pomoc dosta­li, pres­ne ako ostat­ní pod­ni­ka­te­lia a fyzic­ké oso­by a teraz poža­du­jú nie­čo navy­še, citu­jem „teraz by som nevyt­vá­ral špe­ciál­nu kas­tu, kul­tú­ra a šport“ pre­to­že sa im pomoh­lo ako ostat­ným dot­knu­tým pan­dé­mi­ou Covid 19.
Áno, pove­da­li ste prav­du, pomoc bola úpl­ne rov­na­ká, ako pre ostat­ných.
Ale, veľ­mi sa záro­veň mýli­te, pre­to­že z väč­ši­ny opat­re­ní ľudia a spo­loč­nos­ti z našej oblas­ti vypad­li. Drvi­vá väč­ši­na spo­loč­nos­tí nemá „pre­vádz­ky“ na kto­ré bola navia­za­ná pomoc. Väč­ši­na ľudí v našom prie­mys­le sa živí ako SZČO a tí, kto­rí sa k sociál­nej pomo­ci dosta­li, ňou čas­to nepok­ry­jú ani výš­ku odvo­dov, kto­ré teraz budú musieť dopla­tiť. Exis­tu­jú aj ďal­šie dôvo­dy a my sme o nich infor­mo­va­li.
Záro­veň sa mýli­te ešte v jed­nej veci: drvi­vá väč­ši­na ľudí z ostat­ných odvet­ví, s výnim­kou mesia­cov marec, apríl, čias­toč­ne máj, moh­li a môžu úpl­ne štan­dard­ne a nor­mál­ne vyko­ná­vať svo­ju prá­cu. Mno­hí z nás nemô­žu vyko­ná­vať svo­ju prá­cu od 10. mar­ca až dote­raz a ešte veľ­mi dlho ani môcť nebu­dú.
Pre­to, nie je vôbec namies­te, aby ste spo­mí­na­li prvú pomoc, pre­to­že prvá pomoc do kul­túr­ne­ho a kre­a­tív­ne­ho prie­mys­lu dote­raz nepriš­la. Pova­žu­je­me za neprí­pust­né, akým spô­so­bom a s akou hlbo­kou neúc­tou voči ľuďom a ich osu­dom, si dovo­ľu­je­te pred tisíc­mi poslu­chá­čov také­to nie­čo pove­dať. Akým prá­vom si ten­to prob­lém dovo­ľu­je­te baga­te­li­zo­vať na úro­veň, ako­by Vám pod okna­mi vykri­ko­va­lo zopár kome­dian­tov, kto­rí si chcú uchmat­núť z kolá­ča, kto­rí im nepat­rí a na kto­rý nema­jú nárok? V prob­lé­moch nie sú „kome­dian­ti“ ale prie­my­sel, v kto­rom pra­cu­je 9% zo všet­kých na Slo­ven­sku pra­cu­jú­cich ľudí. A drvi­vá väč­ši­na z nich pat­rí medzi níz­kop­ríj­mo­vých obča­nov, kto­rí nie z vlast­nej viny nemô­žu vyko­ná­vať svo­ju prá­cu!
A už ani neho­vo­riac o neúc­te k tomu, že títo ľudia vyko­ná­va­jú kul­túr­nu a ino­va­tív­nu prá­cu, kto­rá vo vyspe­lých kra­ji­nách, bez par­do­nu, býva ozna­čo­va­ná ako sila, kto­rá obo­ha­cu­je a drží nad vodou morál­ny, dušev­ný a spo­lo­čen­ský roz­mer štá­tu.
Pro­sí­me, otvor­te oči a pozri­te sa, akým spô­so­bom k ľuďom z kul­túr­ne­ho a kre­a­tív­ne­ho prie­mys­lu pri­stu­pu­jú v ostat­ných kra­ji­nách EÚ a aký­mi spô­sob­mi tie­to ich prob­lé­my rie­šia už od mar­ca.
Neus­tá­le tvr­dí­te, že je to prob­lém v kom­pe­ten­cii Minis­ter­stva kul­tú­ry SR. My už dáv­no vie­me a kri­čí­me, že je to prob­lém abso­lút­ne pre­sa­hu­jú­ci prá­vo­mo­ci a kom­pe­ten­cie minis­ter­stva, že je to prob­lém medzi­re­zort­ný /MKSR, MPSVR, MHSR, MIRRI, MFSR/, kto­rý môže vyrie­šiť iba vlá­da SR, kto­rej ste pred­se­dom.
Minis­ter­stvo kul­tú­ry nie je tým, kto má rie­šiť potre­bu kom­pen­zá­cie jed­né­ho celé­ho prie­my­sel­né­ho odvet­via!
Pre­to­že, sme odvet­vie hos­po­dár­stva SR ako aké­koľ­vek iné, a dôraz­ne sa ohra­dzu­je­me pro­ti dis­kri­mi­ná­cii, kto­rej sa nám dostá­va. Bez aktu­ál­nej pomo­ci, kom­pen­zá­cií a bez pomo­ci
v ďal­šom obdo­bí, keď­že pra­co­vať naďa­lej v nor­mál­nom reži­me nebu­de mož­né, naše odvet­vie na dlhé roky skon­čí, infra­štruk­tú­ra a reži­my pro­ce­sov „výro­by“, sú už v súčas­nos­ti v roz­vra­te.
Pro­sí­me a žia­da­me Vás, začni­te nás koneč­ne počú­vať a začni­te okam­ži­te rie­šiť túto neúnos­nú situ­áciu!
Sme dnes ako poľ­no­hos­po­dá­ri, kto­rým mráz spá­lil úro­du, ako aké­koľ­vek iné odvet­vie, kto­ré­ho ško­dy a výpad­ky sme aj my, spo­loč­ne s ostat­ný­mi občan­mi, pomá­ha­li sano­vať a spo­loč­ne zachra­ňo­va­li, keď potre­bo­va­li pomoc. Dnes je čas zachrá­niť a pomôcť náš­mu odvet­viu. Ak sa tak nede­je, je to jed­no­znač­ne pro­ces, kto­rý sme­lo môže­me pome­no­vať ako dis­kri­mi­nač­ný voči desať­ti­sí­com obča­nov tej­to kra­ji­ny, kto­rí dnes sto­ja na pokra­ji exis­ten­cie, kra­chu, a osob­ných kata­strof. A ver­te nám, bez­vý­cho­dis­ko­vosť ženie tých­to ľudí do zúfa­lých kro­kov.
Ak už dnes hovo­rí minis­ter­stvo škols­tva o tom, že vytvá­ra sché­mu na odškod­ne­nie špor­to­vých klu­bov na zákla­de pokle­su ich príj­mov opro­ti minu­lé­mu roku, nero­zu­mie­me, pre­čo sú naše požia­dav­ky o rov­na­ký prí­stup chá­pa­né ako nepat­rič­né.
Verí­me, že naše objas­ne­nie aktu­ál­nej situ­ácie Vám napo­mô­že ku kom­plex­né­mu pocho­pe­niu bez­pre­ce­dent­nej hĺb­ky prob­lé­mu a k jeho bez­od­klad­né­mu a rých­le­mu rie­še­niu a vyrie­še­niu.
S úctou,
Hudob­ná Únia Slo­ven­ska
Aso­ciá­cia Hudob­ných Klu­bov Slo­ven­ska AHKS pre prá­va k hudob­ným die­lam
Slo­ven­ský ochran­ný zväz autor­ský
Zdru­že­nie pro­mo­té­rov a fes­ti­va­lov
Aso­ciá­cia nezá­vis­lých pro­du­cen­tov
Slo­ven­ská jaz­zo­vá spo­loč­nosť
Klub nezá­vis­lých diva­diel ADT
Anté­na — sieť pre nezá­vis­lú kul­tú­ru
Zástup­co­via tic­ke­tin­go­vých spo­loč­nos­tí v SR
Komu­ni­kač­ná aso­ciá­cia BTL_ka
Asociácia DJov a hudobných pro­du­cen­tov Slo­ven­ska DJ CAMP
Zdru­že­nie vyda­va­te­ľov a kníh­kup­cov Slo­ven­ska
LITA, autor­ská spoločnosť
Súkrom­né divad­lá Slo­ven­ska SDSK
Asociácie kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slo­ven­ska
Zdru­že­nie Súkrom­ných Diva­diel Slo­ven­ska ZSDS
Slo­ven­ská koalí­cia pre kul­túr­nu diver­zi­tu
Aso­ciá­cia pro­fe­si­onál­nych foto­gra­fov SR
Slo­ven­ská výtvar­ná únia
Bohun­ka Kokle­so­vá – rektor­ka VŠVU
Sto­jí­me pri kul­tú­re