Otvá­ra­cie hodi­ny Galé­rie UMELKA:

Do 6. 4. 2023 – štan­dard­ný otvá­ra­cí čas (12:00 — 18:00)
7. 4. 2023 (Veľ­ký pia­tok) – zatvo­re­né
8 4. 2023 (sobo­ta) – štan­dard­ný otvá­ra­cí čas (12:00 — 18:00)
9.4. 2023 (Veľ­ko­noč­ná nede­ľa) – štan­dard­ný otvá­ra­cí čas (12:00 — 18:00)
10. 4. 2023 (Veľ­ko­noč­ný pon­de­lok) – zatvo­re­né
11.4. — 17.4. 2023 — zatvo­re­né / dein­šta­lá­cia pro­jek­tu Design Wit­hout Bor­ders a inšta­lá­cia novej výsta­vy
Pra­je­me Vám prí­jem­né pre­ži­tie veľ­ko­noč­ných sviat­kov

tím Slo­ven­skej výtvar­nej únie