Otvá­ra­cie hodi­ny galé­rie UMELKA počas sviat­kov

Do 22. 12. 2019 – štan­dard­né otvá­ra­cie hodi­ny
23. 12. 2019 (pon­de­lok) – zatvo­re­né
24. 12. 2019 (uto­rok – Šted­rý deň) – zatvo­re­né
25. 12. 2019 (stre­da – 1. svia­tok via­noč­ný) – zatvo­re­né
26. 12. 2019 (štvr­tok – 2. svia­tok via­noč­ný) – zatvo­re­né
27. 12. – 29. 12. 2019 – otvo­re­né
30. 12. — 31.12. 2019 – zatvo­re­né
1.1. 2020 (stre­da – Nový rok) – zatvo­re­né
Od 2. 1. 2020 – štan­dard­né otvá­ra­cie hodi­ny

 

Úrad­né hodi­ny kan­ce­lá­rie SVÚ počas sviat­kov

Do 20. 12. 2019 – štan­dard­né úrad­né hodi­ny
23. 12. 2019 – 6. 1. 2020 – kan­ce­lá­ria zatvo­re­ná
Od 7. 1. 2020 – štan­dard­né úrad­né hodi­ny

 

Pra­je­me Vám prí­jem­né pre­ži­tie via­noč­ných sviat­kov a šťast­ný nový rok 2020

kolek­tív Slo­ven­skej výtvar­nej únie