Otvá­ra­cie hodi­ny galé­rie UMELKA počas sviat­kov

Do 22. 12. 2017 – štan­dard­né otvá­ra­cie hodi­ny
23. 12. 2017 (sobo­ta) — zatvo­re­né
24. 12. 2017 (nede­ľa — Šted­rý deň) — zatvo­re­né
25. 12. 2017 (pon­de­lok — 1. svia­tok via­noč­ný) — zatvo­re­né
26. 12. 2017 (uto­rok — 2. svia­tok via­noč­ný) — zatvo­re­né
27. 12. — 30. 12. 2017 — otvo­re­né
31. 12. 2017 (nede­ľa — Sil­ves­ter) — zatvo­re­né
1.1. 2018 ( pon­de­lok — Nový rok) — zatvo­re­né
Od 2. 1. 2018 — štan­dard­né otvá­ra­cie hodi­ny
6. 1. 2018 — (sobo­ta — Tra­ja krá­li) — otvo­re­né

 

Úrad­né hodi­ny kan­ce­lá­rie SVÚ počas sviat­kov

Do 21. 12. 2017 — štan­dard­né úrad­né hodi­ny
22. 12. 2017 — 2. 1. 2018 — kan­ce­lá­ria zatvo­re­ná
Od 3. 1. 2018 — štan­dard­né úrad­né hodi­ny

 

Pra­je­me Vám prí­jem­né pre­ži­tie via­noč­ných sviat­kov a šťast­ný nový rok 2018

kolek­tív Slo­ven­skej výtvar­nej únie