Otvá­ra­cie hodi­ny Galé­rie UMELKA:

Do 18. 4. 2019 – štan­dard­ný otvá­ra­cí čas
19. 4. 2019 (Veľ­ký pia­tok) – zatvo­re­né
20. 4. 2019 (sobo­ta) – štan­dard­ný otvá­ra­cí čas
21. 4. 2019 (Veľ­ko­noč­ná nede­ľa) – štan­dard­ný otvá­ra­cí čas
22. 4. 2019 (Veľ­ko­noč­ný pon­de­lok) – zatvo­re­né
23.4. — 25.4. 2019 — zatvo­re­né / inšta­lá­cia novej výsta­vy
Od 26. 4. 2019 – štan­dard­ný otvá­ra­cí čas

 

Úrad­né hodi­ny kan­ce­lá­rie SVÚ počas sviat­kov:

Do 18. 4. 2019 – štan­dard­né úrad­né hodi­ny
19. 4.  – 22. 4. 2019 – kan­ce­lá­ria zatvo­re­ná
Od 23. 4. 2019 – štan­dard­né úrad­né hodi­ny

 

Pra­je­me Vám prí­jem­né pre­ži­tie veľ­ko­noč­ných sviat­kov

kolek­tív Slo­ven­skej výtvar­nej únie