Milí kole­go­via, budú­ci týž­deň v dátu­moch od 19.3. do 22.3. 2024 bude kan­ce­lá­ria SVÚ fun­go­vať v obme­dze­nom reži­me z dôvo­du kolau­dá­cie nové­ho mul­ti­funkč­né­ho pavi­ló­nu a dokon­čo­va­nia pre­bie­ha­jú­ce­ho pro­jek­tu v spo­lu­prá­ci s naším par­tne­rom z Islan­du.

Pokiaľ potre­bu­je­te nie­čo bez­od­klad­ne rie­šiť, sprav­te tak ešte ten­to týž­deň. Výni­moč­ne bude kan­ce­lá­ria otvo­re­ná aj v pon­de­lok 18.3. 2024

Za pocho­pe­nie ďaku­je­me.