Vzhľa­dom na mimo­riad­nu situ­áciu a naria­de­nie vlá­dy Slo­ven­skej repub­li­ky v súvis­los­ti s opat­re­nia­mi indi­vi­du­ál­nej a kolek­tív­nej ochra­ny a pre­ven­cie voči šíre­niu koro­na­ví­ru­su a ocho­re­niu COVID-19 bude galé­ria UMELKA od 13.3. 2020 až do odvo­la­nia zatvo­re­ná.

Kan­ce­lá­ria SVÚ bude od 16.3. do 27.3.2020 pra­co­vať v reži­me home offi­ce, v nevy­hnut­ných prí­pa­doch pro­sím kon­tak­to­vať emai­lom, ale­bo tele­fo­nic­ky.

Po zhod­no­te­ní aktu­ál­ne­ho sta­vu dňa 30.3.2020 roz­hod­ne­me o adek­vát­nej úpra­ve pra­cov­né­ho reži­mu Galé­rie a kan­ce­lá­rie SVÚ.

Ďaku­je­me za pocho­pe­nie a pra­je­me Vám všet­kým čo naj­bezp­rob­lé­mo­vej­šie zvlád­nu­tie toho­to mimo­riad­ne­ho obdo­bia.

Kolek­tív SVÚ