V rám­ci týžd­ňa 6. — 10. 11. 2017 pred­sta­vil Úrad spl­no­moc­nen­ca vlá­dy SR pre roz­voj občian­skej spo­loč­nos­ti stav plne­nia záväz­kov akč­né­ho plánu,účastníci dis­ku­to­va­li a hľa­da­li spo­loč­né pros­peš­né rie­še­nia pre všet­kých v témach otvo­re­né vzde­lá­va­cie zdro­je, par­ti­ci­pá­cia, otvo­re­ná legis­la­tí­va, otvo­re­né dáta a v téme nástro­jov boja pro­ti korup­cii.

Works­hop OPEN GOVERNMENT WEEK bol roz­de­le­ný na úvod a 5 tema­tic­kých blo­kov
• PONDELOK 06.11.2017 OTVÁRACIA DISKUSIA (11:00 — 13:00)
• PONDELOK 06.11.2017 OTVORENÉ VZDELÁVACIE ZDROJE (14:00 — 17:30)
• UTOROK 07.11.2017 PARTICIPÁCIA (9:00–16:00)
• STREDA 08.11.2017 OTVORENÁ LEGISLATÍVA (9:00–15:00)
• ŠTVRTOK 09.11.2017 OTVORENÉ INFORMÁCIE (otvo­re­né dáta, API) (9:00–16:00)
• PIATOK 10.11.2017 TRANSPARENTNOSŤ A BOJ PROTI KORUPCII (9:00–15:00)

V prí­pa­de akých­koľ­vek otá­zok  pro­sím kon­tak­tuj­te:
iveta.fercikova@minv.sk, 02/509 44985
lucia.bernatova@minv.sk 02/509 44924

Celý prog­ram tu:

OGP Week 2017_PROGRAM_2017-10–27