V dňoch 22.–25.10. sa bude v pries­to­roch Galé­rie UMELKA konať podu­ja­tie Open Govern­ment Week.

Výsta­va bude počas jed­not­li­vých pred­ná­šok sprí­stup­ne­ná v obme­dze­nom reži­me, za pocho­pe­nie ďaku­je­me.

Pod­rob­ný prog­ram náj­de­te tu

OGP WEEK 2018 — Prog­ram a regis­trá­cia