OPEN CALL / Výzva

v rám­ci pro­jek­tu CLT01010 UMELKA – moder­né cen­trum ume­nia a komu­ni­ty,

kto­rý bol pod­po­re­ný gran­tom z Európ­ske­ho hos­po­dár­ske­ho pries­to­ru a štát­ne­ho roz­poč­tu SR.

Tvo­ri­vý pobyt pre slo­ven­ských pro­fe­si­onál­nych výtvar­ní­kov — čle­nov Slo­ven­skej výtvar­nej únie

ukon­če­ný výsta­vou v Reyk­ja­ví­ku, Island

Island­ská aso­ciá­cia výtvar­ných umel­cov (SÍM) v spo­lu­prá­ci so Slo­ven­skou výtvar­nou úni­ou

pozý­va troch slo­ven­ských umel­cov na dvoj­týž­dňo­vý tvo­ri­vý pobyt v Reyk­ja­ví­ku na Islan­de

Súčas­ťou pro­jek­tu je:

 • dvoj­týž­dňo­vý tvo­ri­vý pobyt v cen­tre Reyk­ja­ví­ku od 15. do 29.2. 2024
 • 2 až 3 dni trva­jú­ca výsta­va v SÍM Galé­rii
 • náv­šte­vy ate­li­é­rov island­ských výtvar­ní­kov, galé­rií, múzeí a rezi­denč­ných cen­tier

Čo posky­tu­je island­ský par­tner — SÍM?

 • uby­to­va­nie v hos­ťov­skom dome SÍM so zdie­ľa­nou kuchy­ňou a kúpeľ­nou v srd­ci Reyk­ja­ví­ku. Iba kúsok od všet­kých hlav­ných galé­rií a múzeí. Pobyt je len pre 3 slo­ven­ských umel­cov, nie je povo­le­né pri­viesť si par­tne­rov, rodi­nu ale­bo deti.
 • výstav­né pries­to­ry v SÍM Galé­rii v cen­tre mes­ta
 • mate­riá­ly na pro­mo­va­nie na SÍM webo­vej strán­ke, v news­lett­ri a na sociál­nych sie­ťach pre výsta­vu

Čo posky­tu­je SVÚ?

 • spia­toč­nú leten­ku Vie­deň – Reyk­ja­vík
 • člen­ský pre­ukaz SVÚ / IAA card, kto­rý umož­ní drži­te­ľo­vi zľav­ne­ný ale­bo voľ­ný vstup do island­ských múzeí a galé­rií

Dôle­ži­té infor­má­cie:

 • uzá­vier­ka pri­hlá­šok: 5. janu­ár 2024
 • pri­hlá­siť sa môžu čle­no­via zdru­že­ní Slo­ven­skej výtvar­nej únie
 • záväz­ná pri­hláš­ka musí obsa­ho­vať CV auto­ra v anglic­kom jazy­ku a popis plá­no­va­né­ho výtvar­né­ho pro­jek­tu, kto­rý bude rea­li­zo­va­ný v Reyk­ja­ví­ku
 • poža­do­va­né mate­riá­ly zašli­te na office@svu.sk
 • odpo­rú­ča­ná je aspoň základ­ná zna­losť anglic­ké­ho jazy­ka
 • odpo­rú­ča­me zvá­žiť žia­dosť o dotá­ciu / šti­pen­dium na pokry­tie život­ných nákla­dov spo­je­ných s tým­to dvoj­týž­dňo­vým poby­tom (FPU, FVU, iné…)
 • odpo­rú­ča sa pri­niesť si so sebou vlast­né pomôcky/materiály potreb­né pre tvor­bu, prí­pad­ne si ich zakú­piť v Reyk­ja­ví­ku

Viac infor­má­cií o par­tner­skej orga­ni­zá­cii: https://www.sim.is/

Kon­takt­ná oso­ba SVÚ: Ani­ta Szil­vo­vá, 0905 933 199