Milí náv­štev­ní­ci,

galé­ria Umel­ka je opäť otvo­re­ná. Sprá­va­me sa však zod­po­ved­ne, pre­to Vás pro­sí­me, pri náv­šte­ve dodr­žuj­te nasle­dov­né opat­re­nia: