Váže­né kole­gy­ne, váže­ní kole­go­via,

v mene Slo­ven­skej výtvar­nej únie Vám s rados­ťou ozna­mu­je­me, že naša kole­gy­ňa a člen­ka SVÚ akad. mal. Oľga Bar­to­ší­ko­vá sa 18. augus­ta 2021 doži­la vzác­ne­ho veku 99 rokov.
Vyštu­do­va­la u prof. Jána Želib­ské­ho na Aka­de­mii výtvar­ných umění v Pra­he, vysta­vo­va­la na mno­hých samos­tat­ných aj kolek­tív­nych výsta­vách na Slo­ven­sku aj v zahra­ni­čí.
Venu­je sa hlav­ne voľ­nej maľ­be a kres­be, ale rea­li­zo­va­la aj die­la urče­né do archi­tek­tú­ry.
Radi by sme jej vyjad­ri­li poďa­ko­va­nie za prí­nos k roz­vo­ju slo­ven­skej maľ­by, kto­rej sa celý život veno­va­la.
Spo­loč­ne jej zo srd­ca bla­ho­že­lá­me, pra­je­me veľa zdra­via, tvo­ri­vé­ho mys­le­nia a rados­ti zo živo­ta!
Foto: web Oľgy Bar­to­ší­ko­vej