Člen Zdru­že­nia slo­ven­ských pro­fe­si­onál­nych foto­gra­fov p. Vla­di­mír Bača obdr­žal v Dub­li­ne,

kde oce­ňo­va­li najús­peš­nej­ších európ­skych pro­fe­si­onál­nych foto­gra­fov, oce­ne­nie za sériu svo­jich foto­gra­fií.

Auto­ro­vi srdeč­ne gra­tu­lu­je­me a pra­je­me veľa ďal­ších úspe­chov.

www.vladobaca.sk