Slo­ven­ská výtvar­ná únia a Galé­ria UMELKA sú pra­vi­del­nou súčas­ťou úspeš­né­ho celo­európ­ske­ho pro­jek­tu Noc múzeí a galé­rií. Vzhľa­dom k uvoľ­ne­niu pan­de­mic­kých opat­re­ní sa NMAG moh­la konať opäť „naži­vo“ a bez obme­dze­ní. Galé­riu UMELKA nav­ští­vi­lo počas sobot­ných pre­dĺže­ných otvá­ra­cích hodín (12:00 – 23:00) 350 ľudí a okrem aktu­ál­nych výstav:

*Veľ­ká sála – Richard Mül­ler – Oka­mi­hy (foto­gra­fia, kurá­tor Marián Pau­er)

*Kamen­ná sála – Dušan Moc­ko – Res­tart (socha a maľ­ba, kurá­tor Ľubo­slav Moza),

mali mož­nosť vybrať si z boha­té­ho prog­ra­mu:

16:00 — 18:00 Kon­zul­tá­cie s výtvar­ník­mi a peda­góg­mi pre záu­jem­cov o štú­dium na ško­lách výtvar­né­ho zame­ra­nia. Bra­ňo Jelen­čík z Fakul­ty archi­tek­tú­ry STU, Robo Makar z VŠVU a Peter Maza­lan z VŠMU posky­to­va­li odbor­né pora­den­stvo k výtvar­ným port­fó­liám záu­jem­cov či už o štú­dium ale­bo o pro­fe­si­onál­ne pôso­be­nie na výtvar­nej scé­ne. O radu peda­gó­gov sa zau­jí­ma­li domá­ci aj zahra­nič­ní tvor­co­via naprieč gene­rá­cia­mi, od tee­na­ger­ské­ho až po dôchod­ko­vý vek.

18:00 — 23:00 Dia­lóg s auto­rom — Dušan Moc­ko a kurá­tor výsta­vy Ľubo­slav Móza zod­po­ve­da­li otáz­ky náv­štev­ní­kov k výsta­ve v rám­ci nefor­mál­nej komen­to­va­nej pre­hliad­ky.

21:00 – 22:00 Hudob­no výtvar­ný per­for­man­ce odo­hral muzi­kant menom STROON (Dali­bor Kocian) v spo­lu­prá­ci s VJom Dev­ki­dom (Ján Šic­ko). Kon­cept pro­jek­tu s náz­vom Tem­ple Tim­bre Embers tvo­rí súčas­ná chrá­mo­vá hud­ba, v kto­rej je zachy­te­ná majes­tát­nosť a veľ­ko­le­posť orga­no­vej hud­by pre­po­je­ná s klu­bo­vou taneč­nou elek­tro­nic­kou hud­bou.

Náv­štev­ní­ci výsta­vy sa tak ocit­li pria­mo upro­stred vib­ru­jú­ce­ho ume­lec­ké­ho per­for­man­ce v atmo­sfé­re pries­to­rov Galé­rie medzi vysta­vo­va­ný­mi die­la­mi a sklad­ba­mi z uni­kát­ne­ho pro­jek­tu.

 

[metas­li­der id=“7415”]