Pozý­va­me vás aj ten­to rok do Galé­rie Umel­ka na Noc múzeí a galé­rií už túto sobo­tu 15.5.2021:

17:30 Semi­nár (ONLINE)

PODNIKÁME UMENÍM: Manaž­ment zdro­jov a mar­ke­ting v ume­ní a kre­a­tív­nom prie­mys­le.

https://us02web.zoom.us/j/84679542979…
Mee­ting ID: 846 7954 2979
Pass­co­de: 906798

 

18:00 Taneč­né pred­sta­ve­nie (NAŽIVO)

Pri­via­za­ní na kôl oka­mi­hu / Out of the Black Box

Za dodr­ža­nia pan­de­mic­kých opat­re­ní a s kapa­ci­tou maxi­mál­ne 15 divá­kov

 

Link na ofi­ciál­nu strán­ku NMaG: https://nmag.snm.sk/?galeria-umelka-slovenska-vytvarna-unia

Teší­me sa na Vás.