Ten­to rok bude Umel­ka noco­vať spo­lu s vami ONLINE!

Lin­ky z komen­to­va­ných pre­hlia­dok ostá­va­jú aktu­ál­ne aj po skon­če­ní stre­a­mo­va­nia na nasom you­tu­be kaná­li)

 

Prog­ram na Noc múzeí a Galé­rií, dňa 14.11.2020:

Video o výsta­ve Mariá­na a Tomá­ša Polon­ské­ho: https://www.youtube.com/watch?v=M272n-k_qH0&authuser=0

17:00 — Marián a Tomáš Polon­ský: socha, maľ­ba, archi­tek­tú­ra: https://youtu.be/wB9pCt3TUO8

18:00 — Ref­le­xie: súčas­ný por­trét v tvor­be nových čle­nov zdru­že­nia slov. pro­fes. foto­gra­fov: https://youtu.be/g56A0mtpYCc

 

Link na ofi­ciál­nu strán­ku NMaG: https://nmag.snm.sk/?galeria-umelka-slovenska-vytvarna-unia

Podu­ja­tie v Galé­rii Umel­ka pod­po­ri­li z verej­ných zdro­jov BSK, FVU, FPU.

Teší­me sa na Vás.