Nesko­rý zber v spo­lu­prá­ci s Galé­ri­ou Umel­ka v Bra­ti­sla­ve pri­pra­vi­li adap­tá­ciu taneč­né­ho pred­sta­ve­nia

Zámer­né čaka­nie

dňa 20. Augus­ta 2019 o 20:00 hod. vo Veľ­kej sále Galé­rie Umel­ka v Bra­ti­sla­ve.

Zámer­né čaka­nie je vytvo­re­né ako sled obra­zov inšpi­ro­va­ných pro­stre­dím galé­rie a dotý­ka­jú­cich sa tém — inti­mi­ta, žen­skosť, čaka­nie, rešpekt, iri­tá­cia, osa­me­losť. Scé­ny sú sle­dom otá­zok a odpo­ve­de môže divák hľa­dať a nachá­dzať v “spod­nom prú­de”, kto­rý je akým­si šepo­tom – ak chce­te počuť, musí­te načú­vať.

Kon­cept: Moni­ka Čer­tez­ni, Lucia Holi­no­vá, Daniel Raček, Anna Sed­lač­ko­vá

Tanec: Moni­ka Čer­tez­ni, Daniel Raček, Anna Sed­lač­ko­vá, Kata­rí­na Vlnieš­ko­vá

Hud­ba: Mar­tin Bur­las

Kos­tý­my: Eva Ráco­vá

Dra­ma­tur­gia, kto­rá vyply­nu­la z logi­ky pro­ce­su, akcep­tu­je silu a vnú­tor­nú ina­kosť sku­pi­ny. Vytvá­ra, ovplyv­ňu­je a záro­veň rea­gu­je na vnú­tor­nú dyna­mi­ku pred­sta­ve­nia  a môže­me ju ozna­čiť poj­mom orga­nic­ká dra­ma­tur­gia. Inter­pret­mi  a auto­r­mi sú zre­lí taneč­ní­ci a cho­re­o­gra­fi, kto­rí s odva­hou a poko­rou vstu­pu­jú do dia­ló­gu tímo­vej spo­lu­prá­ce „šéfov“.  Ambí­ci­ou pred­sta­ve­nia je komu­ni­ko­vať s divá­kom o aktu­ál­nych témach. Taneč­ník v stred­nom veku, je len zried­ka­vo vní­ma­ný ako per­spek­tív­ny a atrak­tív­ny.  Čo je para­dox­né, keď­že prá­ve vte­dy je schop­ný si sfor­mu­lo­vať otáz­ky a vďa­ka skú­se­nos­tiam ponúk­nuť mož­nos­ti odpo­ve­dí bez obme­dze­ní. Mys­lí­me si tiež, že je uta­je­ným fak­tom naša schop­nosť mať ešte stá­le sny a to aj napriek skep­se a úna­ve, kto­rú stred­ný vek pri­ná­ša.