Srdeč­ne pozý­va­me do Galé­rie Umel­ka na bra­ti­slav­skú pre­mi­é­ru naj­nov­šej insce­ná­cie občian­ske­ho zdru­že­nia

Nesko­rý zber so svo­ji­mi par­tner­mi

Na dlhé  lak­te

autor­ský taneč­ný pro­jekt, kto­rý otvá­ra v pohyb­li­vých obra­zoch témy pro­xi­mi­ty, ohra­ni­če­nia a prie­pust­nos­ti vo vzťa­hoch a vzdia­le­nos­tiach

29. júna 2022 o 20:00 hod.

Veľ­ká sála, Galé­ria Umel­ka v Bra­ti­sla­ve, Dosto­jev­ské­ho rad 2

Cho­re­o­gra­fia a inter­pre­tá­cia: Moni­ka Čer­tez­ni, Daniel Raček, Anna Sed­lač­ko­vá, Kata­rí­na Vlnieš­ko­vá
Hud­ba: Peter Zagar
Scé­na a kos­tý­my: Ali­ca Mikóc­zi­ová
Sve­tel­ný dizajn: Jozef Mik­lós
Pro­duk­cia: Nesko­rý zber
Vstup­né: tooto­ot
FB udal­soť: face­bo­ok
Z verej­ných zdro­jov pod­po­ril Fond na pod­po­ru ume­nia.
Pro­jekt ďalej pod­po­ri­li: Baby­fit, Slo­ven­ská výtvar­ná únia Galé­ria Umel­ka, Výcho­do­slo­ven­ská galé­ria v Koši­ciach, KC Hviezd­ne noci, Plat­for­ma pre súčas­ný tanec.