srdeč­ne pozý­va­me — pon­de­lok 19.6. 2023 o 20:00, Veľ­ká sála Galé­rie UMELKA

Autor­ský pro­jekt s náz­vom Na dlhé lak­te pri­ná­ša v pohyb­li­vých obra­zoch témy pro­xi­mi­ty, ohra­ni­če­nia ale aj prie­pust­nos­ti a obme­dze­ní. Skú­ma mie­ru blíz­ke­ho až úzke­ho kon­tak­tu s par­tne­rom, kto­rá nezá­vi­sí od met­ric­kej vzdia­le­nos­ti. Trpez­li­vosť, s akou pod­stu­pu­je­me pro­ce­sy nasta­ve­né „na dlhé lak­te“, nám posky­tu­je mož­nosť ref­le­xie našich spon­tán­nych roz­hod­nu­tí a reak­cií, mož­nosť vychut­nať si prí­tom­nosť a rea­li­tu, v otvo­re­nom pries­to­re kĺzať po pomy­sel­ných kriv­kách geo­gra­fic­ké­ho zázna­mu krá­sy a rados­ti. Všet­ci chce­me nie­čo zane­chať ale kto sa na to chce poze­rať?
Galé­ria repre­zen­tu­je pamäť a his­tó­riu. Jej prí­tom­nosť ponú­ka kon­fron­tá­ciu so sebou samým, so slo­bo­dou, s obme­dze­nia­mi a hra­ni­ca­mi. 

Tvo­ri­vý tím pro­jek­tu:
choreografia/interpretácia: Moni­ka Čer­tez­ni, Daniel Raček, Anna Sed­lač­ko­vá, Kata­rí­na Vlnieš­ko­vá
scé­na a kos­tý­my: Ali­ca Mikóc­zi­ová
hud­ba: Peter Zagar
sve­tel­ný dizajn: Jozef Mik­lós
tech­nic­ká pod­po­ra: Adam Sed­lač­ko
pro­duk­cia: Nesko­rý zber, o.z.