Ukáž­ka z kni­hy Pav­la Krá­ľa:

Čier­ne ovce ume­nia? Ume­nie a spo­loč­nosť: mýty a fak­ty

(SVÚ Bra­ti­sla­va, 2018)

Pre záu­jem­cov je kni­ha k dis­po­zí­cii v Galé­rii UMELKA

Jed­not­li­vé čas­ti sa zobra­zia po rozk­lik­nu­tí 

1 časť  / “…nero­zu­miem ume­niu…”

2 časť / Ako pri­stu­po­vať k ume­niu? Skús­me si to pove­dať ešte tro­chu inak

3 časť / Je vôbec mož­né ume­nie z náš­ho živo­ta vylú­čiť?

4 časť / Aj tak si mys­lí­te, že sa bez ume­nia pokoj­ne zaobí­de­me? Urob­me si spo­loč­ný pokus

5 časť / Vzťah spo­loč­nos­ti a ume­nia: máme dôvod na opti­miz­mus?

6 časť / …poznám­ka úpl­ne na okraj

.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….……

Namies­to komen­tá­ra: VÝBER OHLASOV ZO SLOVENSKA I ZO ZAHRANIČIA:

PhDr. Bohu­mír Bach­ra­tý, CSc.: ČIERNE OVCE UMENIA? To je titul vzác­nej, oje­di­ne­lej a osa­me­lej kni­hy nie­len v slo­ven­skej výtvar­nej pub­li­cis­ti­ke. Je to titul s otáz­ni­kom, za kto­rým môže nasle­do­vať aj dvoj­bod­ka, tri bod­ky i via­ce­ré, ape­la­tív­ne výkrič­ní­ky : … !!!!! Pred tým­to titu­lom o širo­kej a zlo­ži­tej prob­le­ma­ti­ke súčas­nej výtvar­nej kul­tú­ry Slo­ven­ska, Euró­py i sve­ta sto­jí dote­raj­ší život, tvor­ba i orga­ni­zač­ná a ria­dia­ca prá­ca, čin­nosť, mys­le­nie a pozna­nie auto­ra kni­hy, Pav­la Krá­ľa.

Kamil Pete­raj, bás­nik, 15.10.2018: Pal­ko, chcem vám zabla­ho­že­lať ku kniž­ke! Je veľ­mi dob­re napí­sa­ná, svie­ža, pre­hľad­ná. Výbor­ná argu­men­tá­cia. Pri tom­to type lite­ra­tú­ry väč­ši­nou už tak na 6. stra­ne začne člo­vek zaspá­vať, ale vaša kni­ha sa číta vel­mi dob­re. Mal by si ju  pre­čí­tať kaž­dý poli­tik, aby pocho­pil fun­kcie ume­nia a kre­a­tív­ne­ho prie­mys­lu — čo všet­ko zna­me­na­jú v dneš­nej spo­loč­nos­ti. Dopo­ru­ču­jem ju aj umel­com.

Prof. Sta­ni­slav Stan­ko­ci, akad. mal., rektor Vyso­kej ško­ly výtvar­ných ume­ní, 17.10.2018: Váže­ný pán pred­se­da, uply­nu­lý víkend som si so záuj­mom pre­štu­do­val Vašu pub­li­ká­ciu a niž­šie uve­de­ný mail mi aku­rát padol vhod na to, aby som sa Vám poďa­ko­val za čas a ener­giu, kto­rú ste tej­to kni­he veno­va­li. Je tam mno­ho cen­ných infor­má­cií v širo­kých kul­túr­no-legis­la­tív­no-eko­no­mic­kých súvis­los­tiach a kon­tex­toch, a pre čle­nov ume­lec­kej komu­ni­ty – ale aj ľudí mimo ňu – je skve­lé si to v takej­to kon­cen­tro­va­nej podo­be jas­nej­šie uve­do­mo­vať. Pod­ľa mňa by takú­to kni­hu mal dostať kaž­dý štu­dent ume­lec­kej ško­ly ale­bo fakul­ty – ako povin­nú výba­vu do ume­lec­kej pra­xe. Pra­jem všet­ko naj­lep­šie a srdeč­ne pozdra­vu­jem.

Mag­da Deb­ná­ro­vá, ria­di­teľ­ka autor­skej orga­ni­zá­cie LITA, 17.10.2018: Máme vel­mi pozi­tiv­ne ohla­sy na vašu kni­hu, vyjad­re­nia typu „úžas­ne, skve­lé“ a pod. Uro­bi­li ste obrov­ský kus prá­ce v tom, čo robí­te.

Dr. Luba Belo­hrad­ská, výtvar­ná teore­tič­ka, 17.11.2018: Pal­ko, tvo­ju kni­hu som pre­čí­ta­la na jeden dúšok, ešte v ten deň, keď som ju dosta­la. Číta­la sa veľ­mi dob­re, skon­či­la som o dru­hej v noci.  Gra­tu­lu­jem a chcem ti pove­dať môj názor. Kni­ha je výbor­ná, bol to pre mňa úpl­ne nový pohľad. A páči­lo sa mi, že to kon­čí veľ­mi osob­nou posled­nou kapi­to­lou. Tá dotvá­ra cel­ko­vý obraz, že to nepí­sal úrad­ník, ale ume­lec, člo­vek, kto­rý v pro­stre­dí ume­nia žije celý svoj život.

Prof. Peter Čanec­ký, VŠMU, 5.12.2018: Musím ti zag­ra­tu­lo­vať, napí­sal si kni­hu, kto­rá sa výbor­ne číta a je geniál­na — taká snáď ešte nebo­la napí­sa­ná. Kúpil som ešte jed­nu pre kole­gu, vša­de kni­hu pro­pa­gu­jem.

Ivan Matu­lík, herec, 13.12.2018: Úcty­hod­ný pane! Po pre­čí­ta­ní (zatiaľ) 2/3 Vašej impo­zan­tne pre­pot­reb­nej kni­hy, s prek­va­pu­jú­ci­mi a, ako už v posled­ných desať­ro­čiach nie naj­ra­dost­nej­ší­mi sprá­va­mi o sta­ve v tej­to kra­jin­ke, prek­va­pu­jú­co, na mňa priam ohu­ru­jú­co zapô­so­bi­li čís­la, kto­ré sú o dru­hej stra­ne kul­tú­ry, o jej reál­nych eko­no­mic­kých výsled­koch a prí­no­soch ume­nia, pred­čia­cich mno­hé výrob­né odvet­via! … Hlbo­ký rešpekt pred Vami!!! Kedy pro­sím, pop­ri tej zála­he toľ­kých orga­ni­zač­ných a fun­kci­onár­skych čin­nos­tí stih­ne­te tvo­riť?! Pre­to­že nie­kto­ré ilus­trač­né zlom­ky Vašich obra­zov v tej­to kniž­ke sú kul­ti­vo­va­ne pôvab­né… Teraz už viem, že Vás netre­ba okrá­dať o čas, kto­rý máte tak nar­va­ný!

Čína, Bei­hai, Third Inter­na­ti­onal Aca­de­mic Semi­nar on Belt and Road Cul­tu­ral and Artis­tic Exchan­ges and Coope­ra­ti­on, 18. – 21.12. 2018, tri z mno­hých reak­cií:

- Prof. Zhou Xing, Čín­ska národ­ná aka­dé­mia ume­nia a Uni­ver­zi­ta Peking, pove­re­ný vede­ním zasa­da­nia: Pán Kráľ, vie­me, že ste ako jedi­ný vystú­pil dnes už s dvo­mi pre­jav­mi, ale vzhľa­dom na vašu veľ­mi zau­jí­ma­vú a inšpi­ra­tív­nu pre­zen­tá­ciu by sme veľ­mi uví­ta­li, keby ste sa s nami pode­li­li o  ďal­šie vaše názo­ry a skú­se­nos­ti.

- Prof. Kat­he­ri­ne Mezur, Uni­ver­zi­ta v Ber­ke­ley, Kali­for­nia, USA: Gra­tu­lu­jem, bolo to výbor­né. Moh­li by ste mi pro­sím vašu pre­zen­tá­ciu poslať?

- Prof. Anto­ni­na Buda­ri­na, ria­di­teľ­ka kated­ry dejín hud­by, Národ­né kon­zer­va­tó­rium hud­by, Uzbe­kis­tan: Pán Kráľ, bolo by mož­né stiah­nuť si vašu nád­her­nú a inšpi­ra­tív­nu pre­zen­tá­ciu na môj USB klúč? Pro­sím! 🙂

Švéd­sko, Anders Lidén, dlho­roč­ný člen európ­ske­ho i celo­sve­to­vé­ho vede­nia IAA/AIAP, 8.1.2019: Milý Pavol, tvo­ja kni­ha priš­la vče­ra. Aké skve­lé die­lo si vytvo­ril! Nie­len zosta­vo­va­nie tej­to doku­men­tá­cie, ale aj ďal­šia skve­lá prá­ca — pre IAA a komu­ni­tu umel­cov vo vše­obec­nos­ti, kto­rá za tým sto­jí. Iba my, kto­rí vie­me, o čom to je, si môže­me pred­sta­viť množ­stvo prá­ce, kto­rá je za tým. Pre­to — môj veľ­ký obdiv! Zane­chal si za sebou nie­čo pod­stat­né a sku­toč­ne cen­né!  Ďaku­jem, Pavol!