V dňoch 22. až 26. augus­ta sme absol­vo­va­li slu­žob­nú ces­tu na Islan­de, v rám­ci kto­rej sme sa stret­li s naši­mi par­tner­mi v pro­jek­te „UMELKA – moder­né cen­trum ume­nia a komu­ni­ty“ — s repre­zen­tant­mi SÍM ‑Sam­band Islen­skra Mynd­lis­tar­man­na, kto­rá je Island­skou aso­ciá­ci­ou výtvar­ných umel­cov (zalo­že­nou v roku 1982) so síd­lom v Reyk­ja­ví­ku.

V rám­ci nie­koľ­kých stret­nu­tí sme pre­bra­li a aktu­ali­zo­va­li plán spo­loč­ných akti­vít, pod­po­re­ných v rám­ci pro­jek­tu z gran­tov EHP a Nór­ska. Počas náv­štev pries­to­rov pat­ria­cim SÍM, sme mali mož­nosť zís­kať lep­šiu pred­sta­vu o fun­go­va­ní tej­to orga­ni­zá­cie, zozná­miť sa s jej člen­mi a osob­ne sa pýtať a učiť z dob­rej pra­xe, kto­rá tam fun­gu­je.

Island­ská aso­ciá­cia výtvar­ných umel­cov Islan­du svo­jim čle­nom aj zahra­nič­ným umel­com pries­to­ry na zdru­žo­va­nie sa a tvor­bu. Do prog­ra­mu SÍM Resi­den­cy na Islan­de sa roč­ne hlá­sia desiat­ky pro­fe­si­onál­nych umel­cov z celé­ho sve­ta, pri­čom je na rezi­denč­ný pobyt napo­kon vybra­né len malé per­cen­to z nich. Obe inšti­tú­cie, SVÚ a SÍM pôso­bia v rám­ci medzi­ná­rod­nej plat­for­my Inter­na­ti­onal Asso­cia­ti­on of Art, a dlhé roky medzi sebou udr­žia­va­jú výbor­né kole­giál­ne vzťa­hy. Vďa­ka tej­to spo­lu­prá­ce, a naj­mä vďa­ka gran­to­vej pod­po­re, budú mať tra­ja čle­no­via Slo­ven­skej výtvar­nej únie jedi­neč­nú prí­le­ži­tosť taký­to pobyt absol­vo­vať. SVÚ záro­veň v najb­liž­ších mesia­coch pri­ví­ta ďal­ších island­ských pro­fe­si­onál­nych umel­cov na Slo­ven­sku. Umel­ci počas poby­tu vytvo­ria site-spe­ci­fic die­la, teda die­la navr­hnu­té pre kon­krét­ne mies­to, v kto­rom budú auto­ri tvo­riť.  Obe tie­to rezi­den­cie budú zakon­če­né pre­zen­tá­ci­ou vytvo­re­ných diel hos­ťu­jú­cich auto­rov v rám­ci výstav v pries­to­roch síd­la SÍM a Galé­rie UMELKA.