Dva­ja čle­no­via zdru­že­nia Resculpture.sk, aso­ciá­cia sochá­rov (SVÚ), Robert Szit­tay a Miro­slav Tru­bač,  sa pod záš­ti­tou medzi­ná­rod­ných orga­ni­zá­cií Sculp­tu­re NetworkGAA Foun­da­ti­on dosta­li do výbe­ru výsta­vy s náz­vom Per­so­nal struc­tu­res – open bor­ders, kto­rá je ofi­ciál­nou sprie­vod­nou výsta­vou 57. Bie­ná­le v Benát­kach. Vysta­vu­jú tak (včet­ne repre­zen­ta­tív­ne­ho kata­ló­gu) so sve­to­vou eli­tou ako sú Mari­na Abra­mo­vič, Bru­ce Bar­ber, Daniel Buren, Jeff Koons, Joseph Kosuth, Mar­kus Lüp­pertz, Her­mann Nitsch, Yoko Ono, Yulian Opie, Arnulf Rai­ner, Lawren­ce Wei­ner, ale aj s roves­ník­mi z celé­ho sve­ta ako napr. Denis Mik­ha­y­lov (RUS) či Se Yoon Park (KOR).

Drží­me im pal­ce verí­me, že svo­jou tvor­bou sa v celo­sve­to­vej kon­fron­tá­cii nestra­tia.

Viac info náj­de­te tu