Dvad­sať­päť­roč­ný slo­ven­ský foto­graf a kame­ra­man Mar­tin Gre­guš, člen SVÚ a  ZSPF, zví­ťa­zil s kolek­ci­ou foto­gra­fií “33 dní medzi med­veď­mi“ v súťa­ži Wild­li­fe Pho­tog­rap­her of the Year 2021 v Lon­dý­ne.

 

Mar­tin Gre­guš pochá­dza z Bra­ti­sla­vy a už dlh­šie žije vo Van­cou­ve­ri v Kana­de. Pre­stíž­ny titul Wild­li­fe Pho­tog­rap­her of the Year 2021 zís­kal v rov­no­men­nej súťa­ži v kate­gó­rii “Port­fó­lio vychá­dza­jú­cich hviezd” s kolek­ci­ou foto­gra­fií “33 dní medzi med­veď­mi“. Najp­res­tíž­nej­šiu súťaž foto­gra­fií divo­ko žijú­cich zvie­rat na sve­te orga­ni­zu­je Prí­ro­do­ved­né múze­um v Lon­dý­ne. Naj­lep­šie sním­ky vybra­la medzi­ná­rod­ná poro­ta odbor­ní­kov z viac ako 50 000 foto­gra­fií z celé­ho sve­ta a vir­tu­ál­ne pre­dá­va­nie cien sa kona­lo ten­to uto­rok v Hint­ze Hall v Prí­ro­do­ved­nom múzeu v Lon­dý­ne.

Oce­ne­ná kolek­cia šies­tich Mar­ti­no­vých foto­gra­fií zachy­tá­va jedi­neč­ným spô­so­bom život ľado­vých med­ve­ďov, s kto­rý­mi Mar­tin a jeho dva­ja sprie­vod­co­via žili viac ako trid­saťt­ri dní v rokoch 2020 a 2021 na odľah­lom mies­te v Hud­son Bay v Kana­de. Počas tých­to dní veľ­mi zblíz­ka pozo­ro­va­li a doku­men­to­va­li sprá­va­nie vyše 50 rôz­nych rodín a jed­not­liv­cov ľado­vých med­ve­ďov v let­ných mesia­coch. Mate­riál z expe­dí­cií obsa­hu­je tisí­ce foto­gra­fií a hodi­ny video­záz­na­mov s pred­tým nikdy nez­do­ku­men­to­va­ným sprá­va­ním tých­to ohro­ze­ných pre­dá­to­rov.

Víťazs­tvo Mar­ti­na Gre­gu­ša v súťa­ži Wild­li­fe Pho­tog­rap­her of the Year 2021 je aj víťazs­tvom slo­ven­skej foto­gra­fie. S prí­beh­mi z pro­jek­tu “33 dni medzi med­veď­mi“ sa bude môcť zozná­miť sve­to­vá aj slo­ven­ská verej­nosť vďa­ka sve­to­vé­mu tur­né jeho výsta­vy. Víťaz­né Mar­ti­no­ve foto­gra­fie aj video z expe­dí­cie v Hud­son Bay a obrov­ské množ­stvo jeho ďal­ších nád­her­ných foto­gra­fií a videí z divo­kej prí­ro­dy si môže­te pozrieť na jeho strán­ke matkopictures.com a na ins­ta­gra­me Mar­tin Gre­guš mywild­li­ve.

sprie­vod­né video z expe­dí­cie k foto­gra­fiám tu: https://vimeo.com/628659229