Rám­co­vý prog­ram akcie:

- štvr­tok 20. sep­tem­bra: pra­cov­né zasa­da­nie Euro­pe­an Coali­ti­on for Cul­tu­ral Diver­si­ty v Klu­be umel­cov Slo­ven­skej výtvar­nej únie,

- pia­tok 21. sep­tem­bra dopo­lud­nia: pra­cov­né zasa­da­nie čle­nov Board of Direc­tors IFCCD v Klu­be umel­cov Slo­ven­skej výtvar­nej únie,

- pia­tok 21. sep­tem­bra popo­lud­ní: pra­cov­né zasa­da­nie dele­gá­tov IFCCD v Galé­rii Slo­ven­skej výtvar­nej únie,

- sobo­ta 22. (10:30 — 18:00) a nede­ľa 23. Sep­tem­bra (9:00 – 18:30): Kon­gres IFCCD v Galé­rii Slo­ven­skej výtvar­nej únie, Dosto­jev­ské­ho rad 2, Bra­ti­sla­va.

Všet­ky uve­de­né podu­ja­tia tých­to medzi­ná­rod­ných orga­ni­zá­cií, kto­ré zastre­šu­jú širo­ké spek­trum umel­cov z celé­ho sve­ta s cie­ľom pod­po­ro­vať imple­men­tá­ciu kon­ven­cie UNESCO z roku 2005, sa kona­jú vôbec po prvý krát tak v Bra­ti­sla­ve, ako i v kra­ji­ne stred­nej a východ­nej Euró­py.  Pod­rob­nej­ší prog­ram v anglic­kom jazy­ku náj­de­te v prí­lo­he.

Kým prvé dva dni podu­ja­tia majú inter­ný pra­cov­ný cha­rak­ter, roko­va­nia v sobo­tu a v nede­ľu sú pre odbor­nú verej­nosť prí­stup­né. Vzhľa­dom na obme­dze­nú pries­to­ro­vú kapa­ci­tu i z orga­ni­zač­ných dôvo­dov je však potreb­né, aby ste nám záväz­ný záu­jem o účasť svo­jich zástup­cov vopred nahlá­si­li, naj­lep­šie e‑mailom na adre­se office@svu.sk ale­bo na fifik@lita.sk. Roko­va­cie jazy­ky kon­gre­su sú anglič­ti­na, fran­cúz­šti­na a slo­ven­či­na.