Dňa 15.2.2024 si pri prí­le­ži­tos­ti Medzi­ná­rod­né­ho dňa det­skej rako­vi­ny môže­te pri náv­šte­ve našej galé­rie odniesť krás­ne zla­té teto­vač­ky. K dis­po­zí­cii bude tiež poklad­ni­ca, do kto­rej môže­te pris­pieť a pod­po­riť tak fun­go­va­nie nezis­ko­vej orga­ni­zá­cie Deťom s rako­vi­nou n.o., kto­rá už nie­koľ­ko rokov pomá­ha zlep­šo­vať život det­ským pacien­tom a ich rodi­nám.

Teší­me sa, že môže­me opäť raz pomôcť dob­rej veci!