Dňa 1.10.2020 sa kona­la v Galé­rii Umel­ka medzi­ná­rod­ná onli­ne kon­fe­ren­cia s náz­vom “Acti­on Cen­tric”.

Uspo­ria­da­te­ľom podu­ja­tia bola Slo­ven­ská výtvar­ná únia.

Orga­ni­zač­ný výbor: Mgr. Art. Mar­tin Baláž, ArtD.; doc. Ing. Bra­ni­slav Jelen­čík, ArtD., Dip. Mgmt.
Garant kon­fe­ren­cie: Prof. Ger­hard Kam­pe, Coburg Uni­ver­si­ty, Ger­ma­ny