Celo­slo­ven­ská výsta­va X. Bie­ná­le voľ­né­ho výtvar­né­ho ume­nia 2024 chce vytvo­riť pries­tor pre pre­zen­tá­ciu diel od maľ­by, sochy, gra­fi­ky, kres­by, foto­gra­fie, objek­tu, inšta­lá­cie až po video art a kon­cept. V rám­ci toh­to roč­ní­ka, majú po prvý­krát vysta­ve­né die­la spo­loč­né tema­tic­ké vyme­dze­nie, kto­rým je koniec voj­ny. Od kon­ca dru­hej sve­to­vej voj­ny nebol vojen­ský kon­flikt nikdy tak blíz­ko náš­ho úze­mia ako je dnes. Téma kon­ca voj­ny nesie so sebou mno­hé aspek­ty, momen­ty a emó­cie, a to naj­mä nádej na jej ukon­če­nie a začia­tok mie­ru. Ume­lec­ké spra­co­va­nie témy zosta­lo pone­cha­né na auto­ro­vi.