Dňa 30. novem­bra 2022 sa v spo­lu­prá­ci Star Sta­tus Design a Galé­rie Umel­ka usku­toč­ni­la onli­ne kon­fe­ren­cia Nové témy v dizaj­ne.

Podu­ja­tie bolo prí­le­ži­tos­ťou zozná­miť sa s nezá­vis­lým pohľad­mi na dizajn, ume­nie a tech­no­ló­gie zade­fi­no­va­né jed­not­li­vý­mi vedec­ký­mi a tvo­ri­vý­mi akti­vi­ta­mi pre­zen­tu­jú­cich, zdie­ľať vzá­jom­ne vstu­py a dis­ku­to­vať o mož­nos­tiach spo­lu­prá­ce.

Ďal­ším kro­kom je príp­ra­va zbor­ní­ka z kon­fe­ren­cie, onli­ne vyda­nie pred­po­kla­dá­me v janu­ári 2023.