Milí pria­te­lia,

srdeč­ne pozý­va­me na komen­to­va­nú pre­hliad­ku výsta­vy Čes­ké maliar­stvo kla­si­ky a moder­ny

kto­rá sa usku­toč­ní vo štvr­tok 21. októb­ra 2021 o 17:00 v Kamen­nej sále Galé­rie UMELKA (Dosto­jev­ské­ho rad 2, Bra­ti­sla­va).

Výsta­vou Vás pre­ve­die kurá­tor Bohu­mír Bach­ra­tý.