Dňa 25.6. sa vo Veľ­kej sále Galé­rie UMELKA
konal krst kni­hy kla­vi­ris­tu Nor­ber­ta Dani­ša @norbertdanis a ilus­trá­tor­ky Žane­ty Arad­skej — Fun­tas­tic­ký kla­vír, po kto­rom nasle­do­val kla­vír­ny kon­cert.
Kni­ha bola pokrs­te­ná svet­lom a pries­to­rom @galeria_umelka a jej krst­ný­mi rodič­mi boli Andrea Křís­tek Kozá­ro­vá a foto­graf Dušan Křís­tek @dusan­kris­tek
Poďa­ko­va­nie pat­rí aj @katarinakacalkova za nena­hra­di­teľ­ný prí­ho­vor ku kniž­ke.