Kan­ce­lá­ria SVÚ bude v pia­tok 23. 2. 2018 zatvo­re­ná z dôvo­du otvá­ra­nia výsta­vy a sprie­vod­né­ho podu­ja­tia v Komár­ne.

 

Prog­ram:

 14:30 – Monar­chia Café, Nádvo­rie Euró­py 3, Komár­no: Bese­da s Pav­lom Krá­ľom, pred­se­dom SVÚ o aktu­ál­nych infor­má­ciách z kul­túr­nej poli­ti­ky

 17:00 – Galé­ria Limes, Ul. fran­tiš­ká­nov 31, Komár­no: Ver­ni­sáž 6. Bie­ná­le FORMA – rein­šta­lá­cia

 

 Ďaku­je­me za pocho­pe­nie.